سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم—جناب وزیر خارجه یمن درتبعید- سوخت موشکی شما تمام شده است بیشتر به یادگیری سالاد امریکائی بپرازید-جنگ حنین دیگری درراه است- کشتی نجات- سنگروگره  هسته سنگین- سیاسی –نظامی ایران انقلابی اسلامی است- شمابهتر است مانند قوم ثقیف وهوازن که ازترس عبور ارتش اسلام که عدهای از شکافی که دردیواره قلعه توسط زلزله بوجود امده است وخداودمنان همیشه رای افراد رابرای تعمیر ان تغیر میداد که مسلما نان وارد شدند ونگهبان دیوار گشتند وفراری دادند ودرب را اتش زدندکه امروزه درتاکتیک میگویند به نقطه ضعف حمله کنید تاقدرت هسته مقداری به منطقه ضعفکشیده شود تا امکان حمله به نقطه قوی وهسته وگره شروع شود که تاحدودی تاکتیک ایران اسلامی برعلیه عراق عفلقی بود یک دلیل عمده قوای مشرکین تسلیم شدندگرچه بسیار ناجوانمردانه جنگیدند هفتصد چادر در کوه ها بشکل یکشبه مستطیل دراوردند که دشت درجلوی انان بود درچادر خانواده انها بودند وتیراندازان ومردان جنگی درچادر بود بودند واز درون ان چادرهاتیراندازی میکردند سپاه اسلام اول فرار کردند بعد پیامبر اکرم صلواته علیه و اله والسلم بعد ا توسط حضرت عباس علیه السلام  دعوت به باز گشت کردند ومغناطیس حضرت صلواته اللهعلیه واله والسلم گیرائی خود رابروز دادوتشکیل یک ارتش با چیدمان مدرن زمان خودشد وحضرت اش فاصله رابه حدی کرد که تیر تیراندازن بهانه برخورد نمیکرد ومداوم تاکتیک شبه حمله بخود میگرفت وعقب مینشست تا تیرتیراندازان انهاتمام شدودر محاصره کامل قرار گرفتند ومجبور شدند به جنگ زمینی روی بیاورنند باوجودانکه قبیله ثقیف جنگاوربود وهوازان هم همینطور واساس غیرت دران زمان جنگیدن شجاعانه بود درمقابل دلاوری ها وغیرت مسلمانان ضعفهای شدید بروز کرد بطوریکه گفتندما اشتباه کردیم زنان وبچه ها را اوردیم ابروی ما جلوی انها رفت لذا عمدهای ان ازترس بدنامی تسلیم شدند-جناب اقای عروت بن مسعودثقفی ازبزرگان قبیله ثقیف پس از تحلیل جنگ به این نتجه رسید-که ایمان سربازان اسلام عامل پیروز بود وبه مدینه رفت ومسلمان شد درباز گشت مردم طائف به اسلام دعوت کرد ولی انها ایشان تیرباران کردند ولی سال بعد هیتی به مدینه فرستادند ومسلمان شدند- وبتخانه بزرگ بت لات را خراب کردند  شماهم درس عبرت بگیرید


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99
آذر 99
دی 99