سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم- به بهانه نقد مقاله اقای روزنبرگ نویسنده وسردبیر نیویورکی روزنامه "وال استریت جورنال نیویروک :"   درباره مصاحبه ای با اقای اقای هوشنگ اسدی ودرباره کتاب اش" نامهائی برای شکنجه گرا": این ضرب المثل که تاریخ تکرار میشود واقعا دقیق است حضرت علی علیهالسلام میفرمود که دنیا به کجا رسیده است که منرا با معاویه علیه العنت مقایسه میکنند وایشان نفرمودند که دنای انروز معاویه را روشن فکر وحضرت راجاه طلب پست خواه ومقام پرست دیکتاتور میدانستند- حماقت ایشان همین بسکه عکس امام الخمینی عظمت انسان روی جلد انداختهاست وخوداش رادست بسته وچشم بسته درکنج زندان است به زودی میزان سواد ودرک ایشان مشخص خواهد شد وتاریخ هم قضاوت خواهد کرد بدبختی عجیب بود که از استاد در ایران تا انگلستان تنها روشنفکر بدرد بخور را کمونیست ها میدانستند وهمه هم ازنوع روسی ان قبول داشتند- وجال این است که این سردبیر مجله به اصطلاح معتبر جهانی به ایشان کمونیست عزیز عنوان میدهد ومعلوم نیست چرا این لقب را به کمونیست های امریکا ویا جای دیگر را نمیدهند وسایه انها ازز مان جناب کندی میخواهند بزنند ولو با شیطان همدست شوند روزی تاریخ خدمت این نوع نشریات جهانی را خواهد رسید زندان سیاسی بود یک افتخار است البته انهم به شرط ها وشروطها واز شروط ان زمان شاه مخلوع بود وبشرطی افکار یکتن یک شاهی نباشد 25 سال که سهل است بقول نویسنده زندانی مگا(هزار سال) که هیچ بلکه صد مگا هم انسان باشد پشیزی ندارد مگرانکه درحوزه عقل گواهینامه داشته باشید بقول حضرت علی علیه السلام باطلی را با باطلی رد کردن پشیزی ارزش ندارد که ندارد عذاب هم بر طرف نمیشود اما مجله ای توی سوراخ جهاننگاه میکند وکمتر از رهبران کسی را نمی بیند میابیست اینقدر درک فهم داشته باشد که درباره بزرگمردانجهان با تحقیق واسوسگونه مقاله بنویسد نه برای انکه چند صباحی دنیا به کاماش بگرد چون جناب معاویه علیه العنت- اولا گذشته انسان در رنج وزحمت وزندان که گریه ندارد بلکه خنده وافتخاردارد مگرانکه انبان خالی باشد نویسنده ایران را زندان بزرگ نامیده است اینهم شناخت ایشان ازایران است نه ایشان اسرائیل را دیده است ونه نیویروک راونمیتواند چند سطر درباره ایران به درستی بنویسد قیمت کتاب با 325 صفحه تنها 25 دلار است عظمت کتاب به خوبی روشن میشود که چقد ر کم ارزش است ایشان اضافه میکن این کتاب باهرایده ای با ارزش است؟ وقیتکه اسلام عزیز انرا قبول نمیکند باید به دیوارش زد اینهم از ان حرفها بود که چاپلوسی به اوج خودشان میرسانند با هراندیشه اهنین خونسر پولادین تا ان اندیشه پر عطوفت قلب شکسته شیفته گفته های ایشان است خوب پس ایشان درمیان کمونیستهای دنیا منحصفر هستند وجناب لنین وحتی مارکس هم به این یایه نرسیده است؟ ایشان به خاطرانکه یک تهدید بزرگ برایشاه واما م الخمینی بود زندانی شد باید خدمت ایشان متذکرشوم شماها بارها نوشته بودید که امام پرعظمت وبیهمتا درقرون جدید فرمودند امریکا غلطی نمیتواند بکند- فراموش کردید؟! به این زودی؟! وبقول انقلا بیون تهدید نیست ته دگ است- جناب اسدی که مدتی افتخار همبندی با حضزت عظیمالشان رهبر انقلاب بودندحتی ایشان به روزنامه تایمز فرمودند باهم به حمام میرفتند ولی ادم نشدند که ازخنگی ایشان است که حضرتاش فرمودند قطرهای اشگیار چشم یک بیگناه درجمهوری اسلامی فرونخواهد غلطید بله این درست است وکسی نتوانسته درحتی محاکم جهانیانرا اثبات کند مگر انکه خود به قاضی رود یک جوان تحصیل کرده المان زمان بعد از انقلا به شیراز امد مداوم با کمونیست ها ومنافقین درگیر میشد وبخصوص جلسات اینهار بهم میزد وافرادی که نشریه انها را پخش میکردند محکم برخورد میکرد دلیل ایشان این بود که المان همین بلا سر ایشان اورده بودند وحونش را درشیشه کردند به دفتر ایشان حمله کرده بودند وبا چاقو تهدید کرده بودن وهرچه میگفته است این جوان خام را گول نزنید واگر بحث یدارید بامن بکنید و انها راضی نشده بودند ومداوم برای او دردسر درست کرده بودند- ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99