سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله  الرحمن الرحیم-نقدی بر سایت کلمه-جنابی را اوردندکه ظاهرا تمام مارج علمی را درشیعه دیده است؟؟ویک دفعه توسط اقای ابن وهاب به بصیرت رسیده است- که ایشان درست میگوید- ودرقران هفتاد ایه که نشان عدم عصمت است پیدا کرده است-من فهمیدم اصلا مطالعات علمی وفقهی شیعه ندارد- اینان مانن اقای رجوی ملعون ادبیات سیاسی بلد هستند نه انکه سیاست مدار باشندوفکر میکند فقه وتفسیرقران ادبیاتی است- ومن حتی به این اندیشه رسیدمکه ایشان یک اسرائیلی تعلیم داده است زیرا ایان فرمودند حضرتیونس بخاطر تنبلی خداوندمنان مجازات کرد واین اندیشه یهود است هیچگونه تفاسیر دقیق شیعهواصول عقلانی شیعه درفقه واعتقادات ایشان بیان نکرد اصلا نمیداند مطلب چیست جناب اقای ابوحنیفه گرگ روزگار است ولی یکی از پیروان ایشان بعداز مدتی طرفدار امام صادق میشود وابوحنیفه دلیا اش را میپرسد وایان میغرماید از بحث ها شما من به این متجه رسیدم ولی نمیدانم چرا شمانرسیدید وایان میفرماید دراین موردباکسی صحبت نکن ممکن است برای شماخطری باشد- دلیلاش روشن است  ایشان بدرستی فرموده است-حدیثی درست است که اصحاب یا شخصا از رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم شنیده باشند ویا یک صحابه از شخص رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم نیده باشد وبایدبهتئاتر رسیده باشد یعنی خطوص نقلحدیث مختلف باشد به این معنا الف به ب گفته باشد به هم به جیم باشد این یک خط است وخطدیگر میم به سین گفته باشد وسین به شین گفته باشد خطوط مختلف وهیچگونه تضادی درانها باشد ولو مطلب یکی باشد ولغات فرق کند قابل قبول نیست وبعداصحاب به همین نحو به تابعین درجه اول وسگس به همین نحوبه تابعین درجه دوم بدهند وبه همین نحو به مابرسد ودو شرط اضافی دارد یکی مطابق قران باشد وباقران تضادنداشته باشد ویکی هم عقلانی باشد باعقل مخالف نداشته باشد ایشان ادعا کرده است هفده حدیث بیشتر این شرایط راندارد- سئوال فرض کنیم تا تابعین رست بوده است ولی بعدا گرگانی پیدا شدند وانهارا تغیر دادند- تکلیف ما امروز چیست؟؟ دین فقط تا زمانی درست بوده است واز ان طرف ایاشن میفرمودند دین اسلامتا اخرالزمان تنهادین الهی است ایا ایشان یک جوعقل نداشت که بفهمد جواب درنزدائمه اطهار علیهم است!! ولی ان مرید فهمید درثانی ایشان میگوید عقل درزمان پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم باعقل امروزه زمین تا اسمان فرق میکند بیادمطالب عقل زمان رای داد از امام صادق علیه السلام روایت شده است بعضی ایات که نسب به پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم دادند این نیست که  نقصی در حضرت اش صلواته الله علیه واله والسلم باشد حکمت اش دراین است که به در میگوید ولی منظوراش است  دیوارتو گوش کن- لذا زمانی که قران میفرماید پیامبر صلواته الله علیه واله والسلم اگر قران رتغیر دهد ویا نگوید رگ قلب ایشان را میزنم برای ان است که دیگران ماست هارا کیسه کنند نه انکه پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلمهمچنان که برادران اهل سنت بر اساس اسرائیلات خطا ها واشتباهات وحتی گناهان به ساحت منزه ایشان نسبت دادندمیتواند درست باشد وجالب انکه از اسوه بودن ایشان کم نمیشود ایا این تاکیتک خداوند منان باشرحی کهداده شده بودبه جا نبود؟؟ که افراد بیشماریکه طبق یک تحقیقات درجوانان انگلیسی هشتادوپنچ درصدتا سن  سی وپنج سالگی سربه هواهستند واحساس مسئولیت نمیکنند-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99