سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-تحلیل ونقد مقاله خبرنگار جهانی اقای-پئپ-اسکوبار-بسیاری از کارشناسان طرح پنتاگون را طرح بمب شو- نامیدند- زمانی که جامعه روشن میشود وانتظارات رادیکال دارد-دوراه برای سد کردن-دارد- فریب-دو اشوب وکشتار- پنتاگون اولی را پیاده میکند نشد دومی را مطرح میسازد-که حال نوبت یمن بمب شو است-عملیات طوفان قاطعیت-سبک طرح پنتاگونی کاخ سعودکه باتقدس  یابی یک بمب شوی یمنی را ایفا میکند-که میتوان انرا دریک پارگراف جمع بندی کرد—ثروتمندترینکشور عرب-محل میدانهای وسیع نفتی که توسط امارات پشتیبانی میشود که پول بی حساب کوش کر کننده دارند وهم چنین اقدامات غیر قانونی غرب ثروتمند بدون حق- بمب/جنگ/عملیات پر تحرک-برعلیه  فقیر ترینکشور عرب بنام دمکراسی انجام میشود- این دروغ را نه تاریخ میبخشد نه دین-{درعربستان بزرگترین جمعیت کارگران ساده یمنی ها بودند- انهارا ودیگران را بشدت استعمار میکردند ولی بخارجیان چندین برابر کشورشان پول میدادند وانها میگفتند خدارا خوش نمی اید-امروزه چوب اش را میخورند-} واین بی نطقی وجنایت تازه اغاز شده است-خانم سیاست خارجی اروپا-که قصد ازار واذیت کسی را ندارد": کان نولی فدریکاموقرینی":که بنظر میرسیدکه یکهشدار ارام وضعیف میدهد؟؟اوخاطر نشان کردبمباران بیمارستانها وهدف های دقیق وحساب شده خانه های شخصی-مراگز اموزشی وزیر ساخت های اساسی قابل تحمل نیست": غرب با وهابیت وبخصوص عربستان مماشات زیادی میکندچون جزو دوستان درجه اول است-من اخیرا به یک سایت مسیحی عربی راانتخاب کردم که جناب کشیش مداوم میفرمودندکار مسلمانان که انتقاد زیادی به مسیحیت میکنند بجائی رسیده استکه افراد خبره انهابه حکومت های خود میگویند- بدادما برسید جوانانبه تردید افتاده اند وچد بار باخنده از ته دل جمله تردید را تکرار کرد وخانمی که به عروسک مانندبودکه اگر حضرت مریم سلام الله علیها ایشان را رویت میکرد وحشت میکرد- از حالت جدی خارج شد وخنده برلب اش امد وچند بار تردید را تکرارکردسپس کلیپی ازیک اقائی درسوئدکه میفرمود حکمرانان به دادباما برسیدجوانان نردید پیدا کردند البته خوشحالی اقای کشیش بی مورد است انها مسیحی نخواهند شدولی مدتها گیچ خواند بودکهاز علائم اخر الزمان است تنها کسانیکه به امام دوازدهم صلواته الله علیه والسلم معتقد باشد استوار باقی میماند-من متوجه شدم که انها بایدوهابی باشند جامعه نه سیاست مدار کم کم نسبت به وهابیت مشکوک وسئوالات اساسی برانها مطرح شده است جواب انها رادادن مشکل افرین شده است- ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99
آذر 99
دی 99
بهمن 99
اسفند 99
فروردین 0
اردیبهشت 0
خرداد 0
تیر 0
مرداد 0