سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم- مقاله از روزنامه العربیه_":ایران معامله وبازی سیاسیدر جهت بن بست نخواهد کرد-هنوز یک طرح قابل پشتبانی است":موضو عاتزیادی مطرح است-موشک های بالا ستیک- ادعای بدون اثبات در گیر بودندرحمایت از تروریسم-که میتواند بکار اسرائیل باشد وبسیله انان در دستور واقع شده است وتوسط گنگره امریکا پشتیبانی میشود-عاملی منفی که باعث لغو وطردمذاکراتماه جون شدبنا بر گفته مشاور دفاعی اقای معین رئوف –خبر نگار- اسرائیل همیشه بشدت مخالف هرنوع مذاکره ومعامله درباره مسائل هسته ای  با ایران بوده است- در همان زمان اسرائیل قرارداد منع تولیدزیاد  را امضا نکرد- تصور میشود که انباری از هشتاد کلاهک اتمی را دارا است-وسیاست عربستان بر  ان بود که راهی برای نابودی بمب اتمی (سابوتاژ)در مذاکرات بدست بیاید-خبرنگار- اسرائیل ادعا کرده است کهتعداد زیادی از بمب اتمی رادراختیار دارد-چرا کانون توجه خودرا به اقدامات ایراندوخته است؟-رئوف- اسرائیل میخواهد تنها قدرت قاهره درخاور میانه باشد که بتواند فلسطینی های خارج از غزه وکناره باختری بهداخل ان سرزمینها براند وبر تمام منطقه مسلط باشد- اگردیگری درمنطقهدارای قدرت اتمی باشد- انگاه رقابت بوجود می اید این امر مورد درخواست انان نیست-تحلیل گرسیاسی ایران اقای سیدمحمد مرندی درباره مذاکرات هسته ای ایران گفتند جناب اقای ظریف به محض وروددر فرودگاه تهران فرمودند که- تحریمات دراینده فورا وکاملا برطرف میشود درحالیکه امریکا از طریق گزاره –برگ خود کهدر سایت بخش دولتی به چاپ رسیده است ومنتشر شده است وهم چنان مقامات رسمی امریکا گفته اند کهتحریمات بخش بخش برچیده خواهد شد که هر کدام زمان خاص خوداش را دارد- وچندین فاز بندی دارد وبخش از تحریمات وابسته بهحمایت از ترویسم است یا انچه که امریکائی ها اشوب ساز ی درحقوق بشر نامیده انددر جای خود میماند-خبر نگار-اقدام اسرائیل چه خواهد بودبخصوصاقدام  اقای نخست وزیر نتانیاهوایاقصد داردکه پاسخ مناسب به موفقیت در مذاکرات باایران بدهد؟-رئوف-هرگز پاسخ محترمانه ای نخواهد داد- من تصور میکنم که مورد شامل همکاری خوب/ یا همکاری بد باشد- انچه امریکائی انجام دادندظرف دهسال یا پانزده سال گذشته- همیشه یک سیاست بدهمکاری کردن داشتند- وانها همیشه مخالف هرنوع موافقتی که مطرح میشد بودند-  .این هم نقش واقعی اسرائیل هم بود وهمچنین نقش کنگره امریکاهم بود-همانطور که میدانیم انها گفتند که این موافقت زمانی که ریس جمهور اینده بیایدکلا تغیرات کلی واساسی خواهد شد این یک مثال ساده پشتبانی از یک طرح است –چناچه شمارا متقاعد کند-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99
آذر 99
دی 99