سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-حضرت علامه ایت الله محمد حسین طبا طبائی رحمت الله علیه- نظریات برجسته درفلسفه وبخصوص فلسفه الهی دارد- من جمله شناخت انسان از هستی بطی الدرجه است- یعنی ارام ارام وبتدریج درک میکند وبقول شاگر دایشان حضرت  ایت الله هاشمی حسینی  رحمت الله علیه نسبی نسبی رشد میکند در حالیکه فرشتگان انی  -خلق الساعه هستنددرک میکنند- بتدریج درک نمیکنند- درک الهی  با مطلق صفات انی درک میکند- حال چه اختلافی بوجود میاید؟ خداوند منان این جهان را بسیار پیچیده ساخته شداست از جامبوجت پیچیده تر است لذا وحی وقتیکه بیان میکند یک حکمت قطعی ویابیان قطعی  است که به ان بیان مثبت میگوید ثبات دارد- وبعد یک بیان ونکته قطعی را به ان نکته قبلی سوار میکند چون انسان بدین نحو درک میکند یک پارچه نمیتواند همه را یک جا درک کند- اما بشریت  به هستی نگاه میکند با اولین فرض وارد تعامل با هستی میشود  با معلومات اندک ازهستی بهر ه میبر د چون هستی به نحوی ساخته شده است با کمترین معلومات به تسخیر انسان درمیایئد واین خود شاهکار است تسخیر دوگونه است- یکی انکه گفته شد- دیگری خود جهان  وهستی درحال سازندگی وکمک به انسان است که فرشتگان راهم شامل میشود وممکن است انسان انرا درک نکند- وپس از مدتی انسان متوجه ضعف فکری خوداش میشود وبه سمت رفع نقص بر  میاید وچون رفع نقص کرد میدان کاربر وسیع تر میشود وهمچنان این امر ادامه دارد- که میفرماید ازمنفی به مثبت میرود وهیچگاه بدون وحی به مثبت نمیرسد وچون عالم روح را تنها از طریق ماده وشناخت حضوری طی میکند کگاراو بسیارسخت وکم جان خواهد بود-حال زمانی که درغرب بعضی خرافات که نسبی هستند عبور کردند ان خرافات رادرقران ندیدندودراحادیث ناب رسول اکرم صلواته اللهعلیه واله والسلم ندیدنند –خوشبختانه تمام احادیث جعلی چه در اسلام وچهدرمسحیت نزدیک به خرافات جاهلی است وحرکت علمی درجهت قران واحادیث ناب حرکت میکند-در خاتمه اضافه میکنم که تجربه درانگستان اثبات کرد که جناب ابوعلی سینا برای جهان کافی است


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99