سفارش تبلیغ
اخبار جدید
اخبار جدید

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-بحثی با برادران وهابی-مثال اول- یک پزشگ فوق العاده دانشمنددر کنفرانس های زیادی راجع به مضررات مشروب  کنفرانس داده باشد ولی بدانیم که ایشان مشروب صرف میکند کدام راقبول میکینم؟؟مسلما نظریه لول راولو تعداد افرادی که مشروب صرف میکنند اکثریت باشند این اجماع برخلاف علم است وارزشی ندارد-درانگلستان اساتید معروف سیاسی انگلستان که به غول معروف هستند زمانی که یک پرفسور پرتقالی نزدانان راجع انگلستان درس میخواند ودرباره استعمار کردن انگلیس دران زمان ایراد گرفته بود ایشان گفته شماخیلی چیز  ها نمیدانید بیش از این ها است وشمه ای بیان کرده بود فردای انروز دولت انگلیس درباره روزپرتقال روزنامه ها – وگله کردنکه چرا دوستان مارا که به مامنفعت زیاد میرساند- زیر سئوال میبرید این یعنی که انها کارشان درست؟؟؟؟ نه این مطلب نفیض ان کار دوستان انگلستان نیست این امرصراحت دارد که استعمار میشود دوخلیفه دوم وسوم راشدین صراحت دارند که ما میخواهیم حکومت کنیم ولی جناب خلیفهدوم زمانی که فردی پیش او امد که علی علیه السلام هم نشسته بود وراچه به یکمشکلی درنماز از ایشان سئوال کرد اگرعلی علیه السلام دنبود میفرمودند نماز ات صحیح است مشکلی نیست؟ فرمودند از امیرالمومنین علی علیه السلام سئوال کن-ان فرد گفت من علی علیهالسلام قبول ندارم- شما راقبول دارمدرثانی مگرمیشود دوتا امیرالمومنین باشد؟ جناب خلیفه باخشم فرمودند علی علیهالسلام  را پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم امیرالمومنین لقب دادند منرا مردملقب دادند یعنی عمروبن عاص لقب داد سپس کعب الخبار انرا ازتورات بیرون اورد حالا چرا روشن میشوذبرای انکه علی علیه السلام درتورات هست-اولادروغ گفتنددر تمام جهانچیزی اب خوردن بوددر زمان ساسانیان شایع کردند جمشید به مقام خدائی رسیده است مدتی به اسمان میرفته است وجانشین درزمین معین میکرده است وباز میگشته وبعضی از شاهان ساسانی همین موقعیت داشتندذ بیست وچهار ساعتبه اسمام میرفتند وباز میگشتند- بهجناب معاوی گفتند بسیارنقل قول میشود که علی علیه السلام علم غیب دارد ایاشن فرمودند من همدارم اثابت خواهم کرد داستان معروفی دارد—جناب رضا شاه نامه ای به یک ملاک شیرازی نوشت کهزمنی نزدیک های تهران نوشت شما این ملک را به من بدهید –ایشان به تهران وگفت تنها ثروت من همین است ونمیدهم همه گفته برو زمین بده گفت میدانم که من رامیکشند ولی نمیدهم- حال باقهوه مسوم  کشتند به هرطریق کشتند بعداز مدتی شروع کردن تمام مدارکی دال بر کشتن است جمع اوری کنند باکمال وحقاهت نوشتند که به نز د رضاه شاه میرفتند ودرخواست میکردندکه این ملک قبول کنید ورضاشاه تعجب میکردکه من نیاز ندارم- میگفتند اولا شما شاه هستید وبیادباتجمل زندگانی کنید ودرثانی اخوندهارا نمی شناسید مگویندحضرت علی علیه السلام ازبیت المال فلان وبسیارقبول بفرمائید


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99