سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است-نگاهی به کتاب ": موقعیت های سخت": خانم هارری کلینتون-خانم هارری کلینتون کتاب های زیاد نوشته است که بیشتر خاطرات دوران سیاسی ایشان است ومورد نقدهای فراوان شده است وکتب متعددی درباره ایشان نوشته شده است وبقول یک خبر نگار تمام استراتژی ایشان مضمحل کرده اند- ایشان دراین کتاب که بقول خبر نگاران برای انتخابات ریس جمهوری 2016 نوشته است کتابی است بامردم امریکا درباره استراتژی سیاسی خود اتمام حجت میکند که یا این استراتژی بپذیرید وساکت باشید وایاانرادر انتخابات رد کنید- اولین بار است که امریکا بحث از موقعیت تلخ وسخت میکند- تاریخ ورق خور ده است وهمچنان دراحادیث اخر الزمان است دوران هرج ومرج کشت وکشتار شروع  میشود- بحث کلی ایشان این است که امریکا هرجاامد ثواب کند کباب شد؟؟!! ومنافع مشروع را ازدست داد لذا باید با سیاست هویچ وچماغ عمل شود سیاستی که بنام امریکا بپش-نام گذاشته است- که باید درهرنقطهجهان باندی نیرومند وقدرتمند ومسلح باشند که اگر حرف حق به گوششان رفت واردعمل شوند وسیاست رابنفع امریکا بچرخانند- یکخانم اهنین درقیافه یک سنجاب نارنجی پوش که مداوم بدنبال جمع اوری فندق است وهمه را بظاهر مفتون میکند- وبقول مفسری چه راحت واسان این مطالب را بیان میکند البته اینبارمردم امریکانمی توانند بگویندکهما بخاطرصحبتهای شیک ولوکس رای دادیم ولی برخلاف شد- نقاد روزنامه تایمز نوشته است این کتاب مردم وسیاستمدران میخواهد فریب دهد- حضرت امیرالمومنین علیه السلام میفرماید- از رمیدن نمعتها بترسید –چرا که هرگریخته ای باز نمیگردد وبازگشت ان کاری اسان نیست عادت ها اگرمنطقی نباشد سرانجام درتغیر وتحل انسان به بیچارگی میکشاند-جناب حضرت مستطاب مرحوم ایت الله ربرجد رحمت الله علیه یک بارفرمودند  یک ایه درقران است که داستانش این است مکه خواسته بودنظمی بدهد برای وادیه  ها بخشدار معین کند که ترجمه کردند فرماندارکه این رسمرارسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم پذیرفت وپس از فتح مکه شروع تغیر بخشدار ها کرد درزمان مکه دووادی خیلی نزدیک بهم بودند وجمعیتی نداشتند- یک بخشدارانتخاب میشد وقانون این بود که وادی تعداد جمعیتاش زیادباشد بخشدار انجا مستقر میشد سرجمعیت اختلاف ایجاد یک عمروعاصی فرمودند مردگان حساب میشوند ومردم فریب خوردند وان وادی که جمعیت کمتر بود محل بخشدار شد قران نکات مهم جاهلیت کرده است وسپس پیامبر ارکم صلواته واله والسلم وبصورت مشروح حضرت علی علیه السلام درنهج البلاغه شرح دادند این داستان درقران باشدیترین بالاترین خط قرمز بیان شده است-همه مفسرین راهاج واج کرده است- ایشان پس از تحقیق به این نتجه میرسد  چون جامعه رافریب داده است ولو این فریب مسئله کوچکی باشد بایدسخت از ان ترسید- زیرا تخم مرغ دزد اخر شتر دزد میشود


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99