سفارش تبلیغ
اخبار جدید
اخبار جدید

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-مسئله  :"راست ودروتغ:"-راست مانند اب میماند صاف وزلال

 وارام بخش وشفاف-دروغ بدوقسمت تقسیم میشود- یکی جهل است که انسان انرا حق میدادنددر تاریکی است تصور میکند که در روشنائی است- درحقیقت – یکنوع فهم القائی است- چون اتش استکه درونرا کم کم میسوزاند وزمانی چون یک اتشفشان بیرون ریخته میشود- کهدر اسلام بهان کفر هم گفته میشود ولی فرد کافرنتایج کارخودرا میپذیرد ونسبت به ان احساس مسئولیت میکند- ولی نفاق انسان بخوبی درک میکند یک چهره دروغین دارد- هرگز نسبت بهکار خود احساس مسئولیت ندارد وبدنبال سد کردن است- در دوجهت متضاد حرکت میکند یکی پنهانی است دیگری ظاهری که به اهداف خود برسد ونمیخواهد حق گو باشد وهرگز بدنبال ازادی نیست وبدنبال پیدا کردن یک نقش کلیدی است- ونقش دوجانبه بازی میکند وسرانجام بدنبال یک تخاصمی است که  از طریق فیزیکی فاتح شود- دوستان واقعی خودرا پنهان میکند وبه عوام فریبی روی میاور د- واز نیروی های ساده لوح افراطی  یار گیری میکند وسعی میکند مومنین را از صحنه خارج کند- درحقیقت زیربنای او- وارکان یقینی او کفر است وایمان یک روکشی است که انرا مخفی میکند ومداوم گاز سمی منتشر میکند ایمان را به چالش میگیرد- وبسیار عمل گرا است ونظریات عمیق ندارد ولی باشعار ولفاظی بیشتر افراد به سمت مسائل دنیائی وعملی که خود راه حل میدهد سوق میدهد ومسائل را شخصی میکند- وبه معادلات نظامی بسیار دلبسته است وباهرکس برای سرنگونی رقیب خود همکاری میکند وتئوری ااسی متضا بودن وخنثی کردن حقایق یقنینی الهی است- وهیچگونه کنترول اخلاقی وحقیقت نگری ندارد- به سنت مادری وسرزمینی علاقه مفرط دارد- وبخش سکولار درانها بسیارقوی است وسعی میکند کفرخود را به روز وبسیار متعالی نشان دهد وباسیاست باهمه چیز بازی میکند-0 واتحاد انها فقظ در زمانی است که بادشمنان قوی خود مواجه میشوند وهر کدام منافع خاص خود دارند- وحتی نسبت بدوستان خودهم وفادار نیست واصولا غیرقابل اعتماد است- زمانی هم درخدمت دیگری میشود تابهاهداف خودبرسد- وافراد باولع خاص به سمت اهداف خود میراند واگر مومنین فضار ادر دست داشته باشند ومخالفین اند ک باشند فضارا نادیده میگیرد ومخالفین تقویت میکند- وهمیشه خودراروضشنفکر وعاقل میداند ومومنین را مرتجع وغیرعاقل میداند وازادی خواهان که با اوهمراه نیستند بدنبال حذف کردن میرود- تاریخ بخوبی نشان میدهد متاسفانه اموزش وپرورش- همیشه جنبه سکولار داشته است- یعنی نسبت به دین خنثی بوده است- سه اصل کلیدی مذهب –توحید- نبوت- ومعاد هیچگاه مطرح نمیشده است مانند علوم پزشکی که مغز وقلبرا بیان نکند ودرطول زمان خود نقش مذهب را بازی میکرده است مهم این جا است که این علوم خیلی زود انسان بهمرتبه رهبری وتصمیم گیری میرسانده است ومذهب جنبه خرافات پیدا میکرده است ومتولی درست وحسابی نداشته است- این سه اصل مذهب یک امریقینی است- یعنی فرد میبایست همچنان در زندگانی علومی یقینی میخواند انهاراهم بصورت یقینی درک کند ول بعداز ان ایمانی است بعنوانمثال یک جناب درکتر باید یقینی شناخت ولی به نسخه ایشان بایدایمان اور دوتوکل کرد ودر علوم الهی یقین بالاترین درجه ایمان میگویند یعنی درجه عقلانی ان درحدکمال است ولی از لحاظ مرتبه در مرحله اول باید لحاظ شود وبدست اید مانند زیر بنای یک ساختمام که اول بایدساخته شود- لذا بحث القائی ندارد تمام علوم ان به عقل زنجیر شده است- الین جا است که کفر ونفاق وشرک مدرن باچالش ربرو میشوند-ادامه دارد

 

 

 


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99