سفارش تبلیغ
اخبار جدید
اخبار جدید

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن ارحیم—اخیرا دریک کانال ماهوارهای فارسی غربی- درباره اتشزدن سینمارکس ابادان-را به روحانیت؟؟ ورهبر عیم الشان بسیار فرهیخته وبسیار منصف وبسیار اهل توکل! است که بارمز اسم عبداله رهبری نسبتا عملیات پیچیده سینمای رکس را انجام داده است- بخوبی معلوم میشود امریکا به سیم اخر زده است- در زمان یهلوی انگلستان مکار با به شهادت رساندن حضرت اسوه شهید نواب صفوی رحمت الله علیه به سیم اخر زد و.هم خواست ایرانیان راتست کند نتجه اش متوجه خطر شید را شد وبعضی مقدمات شروع شد وای تصور من این است که حضرت ایتالله العظمی بروجردی رحمت الله علیه مانع شددرباره حضرت ایت اسوه شهید سعیدی رحمت الله علیه اصحاب مسجدنارک کر را به جناب اقای صحرا نورد ادند که ایشان شخصا از هرات اسلحه تهیه کد که نبرد با ساواک شروع شود به خاطر اوردن تریاک که تنها باتریاک زنده بود وهیجده کیلو وز ن کم کرده بود وناراحتی قلبی ایشانشدت پیدا کرده ویک حواس پرتی به ایشان دست داده بود وپسران اصحاب اماده نبرد بودندولی نمیدانم چرا اتفاق نیفتاد مسلم یک رهبر الهی مذهبی اجازه نداده است وایشان یک سفر به کر بلاکرد وداستان جالبی را تعریف میکرددر داخل استانه باشیخی که کنار ایشان نشست- در موردشهادت حضرت نواب صفوی رحمت الله علیه ارتش به شاه هشدار داد که شهادتان بزرگوار بروی سربازان ورده پایئن ارتش تاثیرگذاشته است وفرمانده من درمرکز زرهی به من میگفت انها که افراد بی گناه میکشند باید کشته ضشوند ومابقیه راباید رژیم به مسکوتبعید کند وکشتن انها اثار خطرناکی دارد وبعضی سروانها نخ دادبودند که کر امریکا است- امریکا به ظاهر خیلی دلسور اهل مماشاتاست بقول خودشان کابوی خوش مرام هستند هم میکشند وهم شریف میشود کلمه شریف درعربی به معنای کلانتر هم است درامریکا این کلمه با کمی تغیر تلفظ همان معنای کلانتر میدهد بسیارقلدر هستند وفکر میکنند پس از جنایت میتوانند باتاکتیکی دوباره برسر کار بیایند مانند ویتنام والبته به در ایران هم امریکابه  سیم اخر زده بود-درباره سینما – ابادان تنها جائی درایران بوددرخانه راباز میگذاشتید کوجکتریت دزدی نمیشد وحتی قاب زنی نبود یک دبیری پس از پنج روز به ابادان میامد به او میگفتند رادیکال باز ی موقوفویا به ایشان فلان پست رابدهید ورژیم تصور میکرد که ابادان کمترین حساسیت انقلابی رادارد- وکمترین حساسیت مذهبی همچنین- یک تست انجا میخواست انجام دهد واتفاقا ین تست نشان داد که تاریخ مصرف رژِم تمام شده است- نشانه های بارزی در اش زدن سینمای رکس موجود است که کامل نشلن میدهدجز ساواک هیچکس دیگری نمتواست چنین برنامهای پیاده کند دلیل اش ان است که جناب اقای هویدا فر مودند که عراق بوده است گرچه دراین کانال مجبور شده است که روحانیت باساواک همکاری داشته است بیان کند دربادان بعضی اقوام اعراب به دو شاخه ایرانی وعراقی که رابادان واطراف مرز ودربصره واطراف مرز عراق سکنی دارند وباهم وصلت دارند وساغواک از این موضوع باخبر بود وگاهی ان افرادبرای مدتی به ابادان میامدند وساواک اشراف کامل داشتکه تعداد زیادی از انها درامر سینما واردبودند واین بندگان خدا درسینما میخوابیدند وپول بیمه غیررابه انها نمیداند مدتی بودند وبعد به عراق میرفتند ویا بازنشسته گمرگ عراق بودند وبه چند زبان اشنا بودند وبه ابادان میامدند وبه گمرگ ابادان کک میکردند وبعضا بعضی کالاهارا از کشتی مثیخریدند ودرابادان وعراق میفروختند- ویکی ازانها که بامادوست شده بود قبل تصور میکنم مدیر  کل بازرگانی بصره بود که باسواد کلاس سوم ابتدائی مدیرکلمیشود وچون عاشق درس خواندن بوده است باماشین اداره وکیف ادراه برسرکلاس معمولی چهارم مینشسته است تا دیپلم میگرد وشعری راهم میخواند ودرن سمت هفتادکار یاد میگیرد از جمله موز سبز با پیت وگوگرد تبدیل به موز زرد کند یک جناب عربی کارگاهی درست کرده بود واز ایشان دعوت کرده بود این کاررا به انهایاد دهد-لذا هویدا ا این موضوعات باخبر شده بود وگفته بود یک عراقی درسینما رکس کار میکرده است عامل ساواک عراق بوده است وانرا اتش زده است مردم چون ار کیفیت مسئله اطلاع نداشتند وفکردند مثل بایک بشکه بنزین کارتمام میشده است برای خلاصه چندروز قبل بهمسئل این سینما گیر میدهند که پنجره های هواکش خوب باز وبسته میشود وریس سینما تمام پنجره به سبک مدرن خریداری میکند وسوار میکند وقتیکه این پنجره اها ازامیش کردندهمه انها جوش خورده بود که مسئو.ل سینما ا تعجب مات ومبهوت میشود-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99