سفارش تبلیغ
مجله هاست ایران
مجله هاست ایران

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-امروز یک بمب انتحاری میخواست خانم-چهل دو ساله سیاستمدار که یک حمایت گر فرهیخته درباره حقوق زمان وازادی مطبوعات وسنخگوی مجلس را بهقتل برساند این عمل دقیقا کارغرب است—درقرون وسطای اروپای وایکنیگی علاقمند شد بامسلمان مراوده پیدا کنددرحالیکه بت پرست بودند ولی صلبیون انهارا ترساندند وفرمودند که که مردومسلمان عرب وهمچنین نان انان بسیارمودب وباهوش وتحصیل کرده وبسیار رومانتیک هستند(کتاب هزار ِیک شب) ولی افراد خطرناکی هستند وایکنیگ ها به سمت رهبران مسیحی دراروپا رفتند وخواسته هائی داشتند که موردتوافق واقع شد ومسیحی شدند—امروزه زنان مسلمان تبیلغ فراوان میشود عقب افتاده بر ده جنسی وغیره هستند برخلاف زنان غربی-چه مسیحی وچه یهودیکهاخیرا یهودیان برا ی بدست اوردن موقعیت مذهبی کوشش زیادی را میکنند ترس شدیدی رامسلمانان غرب واروپادارند تجربه میکنند- یک شومن معروف درکانال روسی میفرمایند داعش یا اجبار بهتغیر مذهب میکند ویا میکشد وامریکائی ها فقط تماشا میکنند همه میخندند- بریا انکه قدرت غرب را درک کنید ناصریسیم رانابود کرد وجلی هواخواهی از فلسطین را گرفت وداعش وطالبان راتقویت کرد که احتمال میدهند دویستهزارنفر به کوبانی حمله شود البته بنابر بعضی نظریات درسوریه بافتح حلب کار داعش در سوریه تمام میشود که یکسال از سال اینده میلادی طول خواهد کشید نبایداز تعدا مسلمان اروپا که چهل دومیلون هستند زیادخوشحال شدزیرا مدا.وم تبلیغ میکند اسلام دراروپا به شرطی میتواند ادامهدهد که بعضی از احکام خودرا تعطیل کند لذا مانبایداب به اسیاب دشمن اسلام برزیم بلکه بیاداسلام رابسیاردرخشانتراز ایده ای غرب معرفی کنیم


ارسال شده در توسط علی