سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-خانم ":مروه سب نب ارک":که سردبیر دو روزنامه شهیر ترکیه- بنام ": دیلی صباح":-ودوم ":ینی سفاک": میباشد مله سختی به اقای اوباما کرده است- تعاریف قیقا معنای –دجال- دراخر زمان است –دوروغ گو – بحران ساز فریب دهند وباهرج ومرج پیشربنده وجنگ افروز میباشد-واز همه مهم دینداران احمق علاوه باسوکولارسیم کور -یهودیت ومسیحیت وهندو واسلام که اتش افروز هستندباخوداش متحد میکند- روز ی درلندن به کلاس زبانی رفتمدراخر کاس جای من بود- بغل دستی دوزن وشوهر بسیارجوان یونانی بود- زنگ تفریح درکلاس میماندیم چون محوطه ای نداشت دربلوک بود تنهایک چهارگوش کوچکی که دفتر درانجا بودچیزی دیگر نداشت- وساختمان هم قدیمی بود- ازمن ملیت سئوال کردند وقتیکه فهمیدندمن ایرانی هستم- دفعه بعد خانم فرمودند سلام بر رقیب شگفت انگیز ودشمن غدار سابق ودوستان فعلی- من گرفتم باتمام وجود من یوناینان بخصوص هردوت رابسیار دوستدارم کهدراشاعه فرهنگ سابق ایران نقش زیادی داشته است- ومیباست زبان یونانی ما یادبگیریم- بایادمتاسفانه – گفت درگذشته مترجمین ما ما مثل امروز غرب غول بودند- وحتی امروزرغرب مترجمین بازرگانی ماغول بودند وکتب کشور دیگرا ازمنبع ترجمه میخواندند که عالی ترا زمتن ترجمه اصلی  بیان میکرد- مرحوم عباس یمنی شریف-فردی دروسیه میدانست که شاعر کودکان است وبسیارمشهور است وکتاب ایشان به جنابی دادکه درایران ترجمه کند- اینترجمه چنگی بدل نمیزد- ایشان یادگیر یزبان روسی را شروع کرد وپس از مدتی با کمکاستداش انرا ترجمه کرد که بسیار دل انگیز است یکنوع سحر خاصی از او است که از خاطرات خودا مضمون بدست داورده است درغرب دوران کودکی ومدرسه بسیار شیرین است- زیرا والدین به هرنکته ای بچه ها رسیدند پاداش سنگین میدهند وبسیارلانهاراتمجید میکنندوهدای گرانقیمت ورستورانهای گران قیمت میبرند- واین دستورروانشناسان فرهنگی هست- ایشان فرمودند-که درگذشته ما یونانیان محو تماشای تمدن ایران بودیم واین جنگها تاثیری نداشت وبسیارهم تقلید کردیم ولی زمانیکه شما مسلمان شدید وعربیزه شدید بنام جهاد جهان خوار شدید-ما اوائل فکر نمیکردیم که اعراب چشم طمع به ماداشته باشند- ولی زمانیکه فهمیدیم میخواند باقایق به کشورحمله شوند-نفرت ما از اعراب وایرانیان زیادشد وهیچ چاره ای نداشتیم که مسیحی شویم که دست از سرمابردارند- البته جنگ ها داخلی ملاک بود- حال میبایست از دست این دجال عجیب وغریب همه مسلمان ناب شوند که اتش اهورائی درنزد انان است وحلقه وصل وعصای موسائی- اب وبادوخاک هم بنبال خواهدامد


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99
آذر 99
دی 99
بهمن 99
اسفند 99