سفارش تبلیغ
هاست ایران
هاست ایران

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-پاکستان دربحران- پاکستان مداوم دارد سیاست های غلطی را که تنهاسود ان متوجه غرب  بخصوص امریکا است درپیش گرفته است- وارد بازی بمب اتمی شد که نباید میشود ومنطقه بشدت اتمی شده است-  سیاست های غلطی پاکستان وبنگل دش درباره کشمیر هندوستان پیاده کردند وچریک به انجافرسستادند که اشوب ایجاد کندکه طلسمپیروزی حزب معتصب هندو شد که طبق قانون اساسی هندوستان بایدسکولار وکمک کننده به کل کشور یا بخشی از کشور باشد واین قانون را نادیده گرفتند درنتجه ان حزب تمام مسلمانان پاکستانی وبنگلدشی که نسلها در کشمیر بودند ویا اقامت دائمگرفته بودند اقامت انهارا ملغی کرد در ازثروتمندان هندو مقیم پاکستان وبنگلدشت خواست که ثروت خودرابه هندوستان بر گردانند وشرایط خوبی هم برای انها فراهم کرد چهار صندلی درمجلس رابه 164 کرسی رساند- مداوم در افغانسان دخالت بی جا میکند که به ظاهرطالباان افراطی موقعیت سیاسی درافغانستان ایجاد شود که یک اپوزیسیون قوی ضدحکومت ایجادشود که دست غربدرانجا قوی شودوحدت جامعه که به اگاهی بالائی رسیده است تحقق پیدا نکند وضد امریکا نشود ویک مجلس دست نشانده داردکهدرمقابل کشتار سند ووبلوجستان پاکستان سکوت اختیار کرده است سندرادر سیل خانمان سوز تنها گذاشتند وده هزار مدرسه را برای دائم تعطیل کردند بیمارستان های انجا درحال تعطیلی هستند کارمهمی نیتوانندانجام دهند کشور اگر به این سبک ادامه پیدا کننداحتمال تقسیم ان میرود ومداوم درمرز ایران شلوغ کاری میشودکه کارغرب است وباکمال وقاحت اعلام میکندکه من اطلاع ندارم؟؟ ویک سیاست منافقانه ودوچهره رادارد ادامه میدهد به نفع پاکستان است از سرنوشت افرادگذشته خوداش وشاه عبرت بگیرد وراه اصولی ومنطقی رادرپیش بگیرد وبه کمک امریکا زیادامیداور نباشد که هرلحظه درنوسان است

 


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99