سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-نیم نگاهی به استدلال نقدپذیر اقای کارل پوپرایشان این منطق رابهتر ازاستدلال قعطی پوزتویسم میداند؟؟که جهاتی بر ان  برتری دارد!! وانرا بعلل الزامی میداند- ایشان میفرماید هرکس که به این استتناج معتقد است وسرکار باتئوری های علمی دارد- یاهرنوع دیگری از سنخ ادعائی که در رابطه باعلم است میتواند وباید-به شرطی که بایک پرونده تحقیقات علمی سرکار دارد بایدموضوعیت ازمایشی که ابطال پذیری تبین میکند مورد ازمایش قراردهد- اولین ایرادی به ایشان گرفتند علم بدنبال اثبات است نه بدنبال ابطال است بعدامتوجه میشویم که ایشان تئوری که نه ردمیشود ونه اثبات میشود هم میپذیرد وباز اشکال کردن خط بین حق وباطل را مشخص نکرده است-درفقه اگر استدلائی با اصول وقوانین فقهای واسلامی مخالف نداشته باشد ودلائل عقلانی نابی هم داشته باشد قابل قبول است- از این بحث ایشان میتوان نتجه گرفتکه یک تئوریمیتواند اختلاف فاحشی باتئوری های مشابه خود ویادرردیف انان قرار بگیرد ومورد ارزیابی واقع شود- بهاین مطلب نیز ایراد گرفته شده است که  نمیشود یک تئوری باتئوری های مشابه خود دارای اختلاف زیادی باشندزیرا همه تئوری امروزه از قوانین یکسانی   بوجود میایند-درفقه اگر ما مسئله ای را حکم یقینی انرابداینم ویک مسئلهبیش ار 95% نزدیک به ان باشد انحکم راهم بر ان مسئله بار کنیم حتی اگر بداینم که درکدام اقلام کوتاهی دارد دران اقلام ماهم دستکاری کرده کمی کوتاهی ایجاد میکنیم-موضوعاتی که موردتحقیق واقع میشوند- موضوعیت دارند زمانی که بالقوه بتوان انها را ابطال کرد- میتوان انها را جزو بدنه علوم تجربی قرارداد وبعدا انها بدو دسته تقسیم میشوند که بعضی از انها فعلا پذیرفته شدند زیرا هنوز ردنشدند ویا فعلا مورد پذیرش هستند  وبعدا امکان رد شدن دارند- انهائی که ردنشدندباز دراینده ممکن استکه دسته بندی شوندبر اساس موضوعیت درجه بندی استدلال نقدپذیری بر اساس ضریب احتمالاتی که در رابطه با ابطال پذیری استیکی از شاخص های ترجیح دادن تئوری ها است – باز ی های عجیب وشگفتی ایشان از خوداش دراورده است- بازی  اول- ایشان از لحاظ صحتتئوری درجه بندی میکندبه احتمال زیاد واحتمال کم ولی میفرماید اگر احتمال کم که درست باشدنمونه های زیادی بدست اوردیم که قابل ازمایش بر ای درست بودن ویاغلط بودن است راحتر وبهتر جواب میدهد این تئوری بهتر است از ان تئوری که احتمال درست بودنش زیاد است ولی تعداد نمونه کم است ومشکل است که بتوان تجربه کرد؟؟ که درتجربه درست است ویاغلط است مثلاماحدیثی که بعقل ما جور درماید بهتر از حدیثی است که باعقل ماجوردرنمیاید ولی ووثوق وثقه بودن ان قوی تر است- بیادگفت قانون تجربه کردن ان است تعدادنمونه بهاندازه معین باشد وقابل تجربه باشد موضوعی نمونه کم دارد وامورزه قابل تجربه بطورکامل نیست این مسئله از دایره تجربه خارج است- مسئله دیگر مسئله تعمیم است ایشان میفرماید ما بعنوان مثال فکر میکردیم که همه قو ها سفید هستند-روی انها کار کردیم وپس از مدتی فهمیدم قوه سیاه است ولی تعداد اندک است مثلا نیم درصد است نیازی ندارد بیایم بگویم که قو رنگ دارد ویک سری ازمایش برای قو سیاه بکنیم اما این مسئله اشکال دارد اول بایدتحقیققوه سیاه درچه نسبتی با قوسفید همسانی دارد اگر 95%درصد دارد اشکال ندارد ولی اگر %50 همسانی دارد این غلط است اگر دراسلام میگویئم فطرت همه یکی است وعقل همه یکی است بر اساس ایات قران است که مطلق بیان کرده استماتعمیم اکثریت بر اقلیت نکردیم ویابلعکس یک حقیقت کلی است-  بازی سوم این است هرتئوری بدوعلت کلی رد میشود یا با قوانین اساسی مغایر است ویانمونه های دیگری پیدا میشودو یا به سئوالات نمیتواند پاسخ دهد مجموعه ایندوحالت کلی است ایشان گاهی اصول وگاهی سئوالات مطرح کرده است-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99
آذر 99
دی 99
بهمن 99
اسفند 99
فروردین 0