سفارش تبلیغ
طراحی فروشگاه اینترنتی
طراحی فروشگاه اینترنتی

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-نقدی برفیلم –کمدی- رومانتیک   1995 –سیاسی-":ریس جمهور- :"  ساخته اقای روب رینر- این فیلم 62 میلیون دلار هزینه داشته است وتقریبا 108 میلیون در امد داشته است اسکار زیادی را برده است و75 ام فیلم محبوب امریکا شده است؟؟!!- ریس جمهورمحبوب دمکرات اقای اندریو شیپارد مایل است که دوباره انتخاب شود- ریس جمهور با اعضای کابینه اشکه به ریاست اعضا بااقای-ا-جی-مکینرنی میکوشندکه درگنگره برای ادامه موفقیت برای بدست اوردن قدرت یک لایحه ای رابا65%به تصویب ر سانند که بودجه معتدلی برای  کنترول جنایت درامریکا به تصویب برسانند( کنترول اسلحه مسلما دران نبوده است) که با اشتیاق بسیار کم دوحزب واقع شد محافظه کاران انرا نمیخواستند؟؟ ولیبرال هاانراخیلی ضعیف تصور میکردند وتصور بر این بود به هرحال اگر این لایحه تصویب شود- فرض بر این بود که یک انتخاب راحتی  وشیرینی خواهد بود واقای شیپارد راه حل چگونه این پول فراهم میشود را هم حل کرد-گنگره انرا منوط کرد که جمع دومجلس انرا اگر پذیرفتند- در همین زمان ریس جمهور فرانسه وارد میخواست واردامریکا شود- اقای شیپارد هم میخواستیک شام رسمی به افتخار ایشان بدهد اقای شیپارد زن مرده بودند که سه سال پیش بعلت سرطان فوت کرده بودند- ایاشن دریک ماتمی فرورفت باچه کسی دران شام شرکت کند یعنی باچه خانمی( درانگلستان قانونی درست کردند مثلا باخانم منشی بخواهدبرود شوهرایشان حق نداردمخالفت کند)- بخصوص زمانی که دختر خاله اش همکه قصد داشت ایاشن را انتخاب کند مریض شده بود توجه اش معطوف خانم سیدنی الن ود شد که اخیراتوسط لابی محیط زیست قراردادبسته شده بود-که ریس جمهورر امتقاعد وترغیب کندکه لایحه ای رابگذراندکه بر اساسپائن اوردن کربن دی اکسدهوا را حذف کند-در جلسه اول هردو همدیگر را روی مسائل مختلف خوب تحویل گرفتن ونسبت بهم در نظریات اشتیاق نشان دادند!! ودر اخر جلسه چالش هائی باهم داشتند ریس جمهور بیان کرد چناچه ایشا امیداور باشد لایحه تنظیمی بتواند 24 رای بیاورد ایاشن هم ده رای دیگر را متقبل میشود وسپس ایشان احساسات خوداش رابرای ان خانم برای اعضای دولت بیان کرد بخصوص برای دکتر- ای-جی که یک موج سیاسی برای ایاشن فراهم کند-ریس جمهمورمعتقد بودکه همراه این خانم بودن این خانم نمیتواند رای لازم رابدست اورد واین امر باعث میشد که ایشان از شکست دراین مسئله نجات پیدا کند-ادامهدار بفرماید گردوبازی کنید


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99
آذر 99