سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-خاطره-درنوجوانی هراه مرحوم پدرم وعده ای از شاگردانکه افراد نخبه بودند وهمگی لیسانس گرفته بودند ومجله ای را بر پا کرده بودنداز جائی به شیراز میرفتیم میدانی بود که دران یکدرخت کهن س سال چناردر وسیط میدانی بقدری به ان دخیل بسته بودند که جای بستن دخیل نبود که مایه شگفتی بود مرحوم پدر من خیلی تعجب کرد وخواست یک تحقیقی درباره این درخت بشودراننده که درسلکیک خوانین ونویسنده انجا بود فرمودند من چند رعیت خواستم این درخت راقطع کنند وبرای هرکدام مصیبتی پیداشد- دست اخر نزدیک بود صاعقه انها خشک کند منصرف شدند که درجای مشخص است ولی درخت خشک نشد وایشان میفرمودند من به این نتجه رسیدیم که برای افراد خاصی ایجاد یکنوع ارتباط باحق میکند ومن خرافات راازبیان انها زدوده هستم یکی از اقایان- اقای واو- بهائی بودند ونویسنده بخصوص سناریونویس فیلم ب.د ایاشن فرمودن من یک حاجتی دارم دخیل میبندم پدرم من خندید ایشان گفت من میگویم یاچنار اگر جاجت راباور کنید فلان کار میکنم جناب خان فرمودند این طریق اش نیست- طریق این است بگوی یاحضرت حق اگر حاجت من کام روا شد حضرت حق این درخت راباورساز ومن انراهرس میکنم وکود میدهم ودراینجا اش میپزم به مردم میدهم وپیاده شد وبه سختی جائی پیدا کرد وان دخیل رابست -خوب است یک سکو ویا نردبانی درانجا باشد-در طول راه فرمودن من برای اولین بار علاقمند به خانمی شدم که اصلا قصد ازدواج نداشتم این خانم دل منرابرد ومن نفر بیست هفتم هستم ودکترومنهدسین وغیره زیادهستند البته خانم زیباروی امروزی بود ومداوم ماراجواب میکردند ومن ایشان را رها کردم وحق را به ایشان دادم-  وپس از مدتی باجعبه شیرینی به منزل ما امد وفرمودند جریان درست شد- پردم فرمودند اگر سیاست است اشکال ندارد حقیقت رابه من بگو- ایاشن قسم خوردند که عین حقیقت است ایاشن مریض میشود وبهبود پیدا نمیکند دلیل اش رادکترها تشخیص نمیدهند ایشان بهخداوندمنان میگوید چنان باازدواج باایاشن خوب شوم حاضر به ازدواج با ایشان خواهم بود تا انکه انها زنگ میزنند وجریان میگویند وما گفتیممنصرف شدیم مدتها زنگ میزنند که این خانم به هیجکس ازدواج نخواهد کرد ویک دفعه من احساس کردم مادرم داردمریض میشود وپذیرفتم- البته حدیثی از امام صادق علیه السلام است که تا حدودی این مطلب به نحوی تائید میکند


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99
آذر 99
دی 99