سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-به مناسبت پیروزی شگفت انگیزجنگ سی روزه- لبنان یاتمدن فینقیه- یکی از شگفترین پس از تمدن ایران خاورمیانه است شباهت تمدنیزیادی با ایران دارند ملتی هستند چهدرستوچه غلط هرتمدنی راکه درهرعصر مثبت تشخیص دادند به سمت ان رفتند- زمانی جزو قلمروی ایران شدند وزمانی که ایاران دراوج اقتدار بود با تکتیک خندق ان شاهنشاهی راشکست دادندکه قدرت مقاومت دیگر نداشت وتا امروز چنین بوده است- باوجودانکه تمدن مسیحیت حاکم بود وازطرفغ غرب بخوبی پشتیبانی میشد مغز خاور میانه محسوب میشد ودارای دمکراسی ودانشگاه ای معتبر بود اخرین تحولات علمی وغیره اولین بار دربیروت اشکارمیشد واز نظرتمدن غربی بالاترین تمدن خاورمیانه دربیروت بود وبرخلاف امروز که بایکوت خبری وکمک رسانی به اومیشود درسطح اخبارجهان بود وحمل ونقل هوائی بیشترین انهااز سراسر دنیا به لبنان میامد واز لبنان به جای دیگر میرفت کهامروز کشورهای عرب خلیج فارس تا حدودی چنین هستند- هیچ انتظار نمیرفت روزی اسلام انهم شیعه ولبنان روردرروی غرب قراربگیردحرکت لبنان به سمت ایران بعداز کوبیدن ایران خطرناکترین کشور درخاورمیانه لبنان تشخیص داده شد- تخم نفاق وچند دستگی رادران کاشتندبخصوص بین مذاهبحتی بین مذاهب سنی وطرافدران خودراتقویت کردند وبه کشورهای عرب خلیج فارس بدستور مارگیر بزرگ دنیا امریکا دستور کوبیدن لبنان بددون لحاظ کردن کوچکترین ارز ش اخلاقیکهبعدا دمکرات وکومله ومنافقین درایارن هم همچنان عمل کردند- بریا انکه گفتند اسلام برای ما کافی است ونیازی به غرب دیگر نیست- تمام انتخابات ازاد را بخون کشاندندکه قبلا درارامش بود وهر شخصیتی که به غرب ایراد میگرفت مانند ایران سرنگون میشد ومسیحیت افراطی واسلام افراطی در دستور قراردادند کهنتجهاش کشتار وخرابی وبالارفتن تورم است- تا هلال سبز رخ ندهد-این وحودت امروزی خود یک معجزه ای بالاتر از معجزه سیاسی حضرت مسیح علیه السلام است-جناب رهبر یهودیان فرانسه نکته ای بیان کرده استکه عینا همان موضوع راجناب رهبر عزیزمان رحمت الله علیه وجناب سید پر ابهت وعظمت جناب حضرت ایت الله حسن نصر الله رحمت الله علیه فرموده استکه غرب هربحرانی رادریک کشور ایجاد میکند بایک بلوک همرا میشود وبه ناچار طرف مقابل بایدبایک بلوک دفاع کند وقصد غرب تنها ان کشورنیست بلکه یک بلوک رابکوبد- لذا خطر داعش رامیبایست جایگزین القاعده دانست که اخرینا ابوبکر ابغدادی صراحتا گفته است القاعاده هیچگونه ایرادی رابرای من نگرفته است-لقب تهدید برای انسانیت وتمدن عزیز اسلام وانسان هادانسته استکه لبنان هم را شامل میشود- ومقاومت منطقه قدرت تحمل ودور کردن انهارادارد وتقسیم ملتها به دوگروه توطئه جدید استکه ملتها ومنطقه را دربر میگیردوجود لبنان رادیکال مسلما ضربه هولناک برای این توطئه استکه این ماررابجان ملت ها منطقه بیاندازند-حال مسلمان باشد ویا مسیحی باشد ویا کمونیست باشد-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99