سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-اقایان الامدروز کمی هم بیزنس هنری به منافقین یادبدهید به اقایان بفرمایئد کهخون خودتان برای حجاب کثیف کنید که الکل خونتان زیادشود وبقول قدیمی زیادفسفر سوزاندید غرب وشرق واسلام با تفریحات باحال موافقت صدر صد دارد وبیاد به خلاقیت هرطور نفس دستور دهد ریسک کرد همه عقلازندگانی بدون خطرمذموم دانستن وچول اشتها گرفتن غلط محض میدانند بی جهت نیست اسم فرویدرا درعرش اعلا زدند وگاهی اقایان کرم برزنزه وگاهی کرم صورتی کک- مکی- ملیشا حق دارد درتظاهران مرد وزن قاطی وزنان ملیشا نع حجاب یاغیرحجاب را خودشان تعین کنند باکشف ودامن بالی زانوا جلویداادگستری تهران میشود نماز خواند حال به نظمیرسد از پیشر وهای غربی دارند عقب میافتند نصحیت خلاق به انهابکنید وخدمتان عرض کنم امروز ازروسا بحث طویل کردن نشان بیسوادی است جلوی میز چهاربرگ ا-4- بگذارید ظرف جهار ساعت شش سطربنویسید پشی میز کمد های سفید با نقش برجسته ساده عروس که اینه اش کم است مثلا کمد پرونده است وانواع منشی کمحرف وپر مغز بیایند بروند تا باریس گرگ شرکت فینکس انگلستان کهجندبارورشکست شده است وزیر بالشرا امریکائیراگرفتند وباهرکس بجز انکه یک استادانشگاه باسواد کهم تخصص برجسته اقتصاد باشد صحبت نمیکندویک من فیلساتور به سرمبارک زده است بعد نیست ماندجناب دکتر فرهنگ مهر همین که کسی واردمیشد لبخند امریکائی میز د ربع ساعت با پیپخوداش ور میرفت ومیفرمد من درامریکا بیمه خواندم ولی به تاریخ علاقمندبودم واعلان به تاریخ ایران علاقمند هستم کمبودکتاب من به روش خودعمل میکنم- من شورائی هستم ویک فرد ساده شوراهستم که بزودی هیت رامعین میکنم وسپس یک کارشناس معین میکنمکه تحقیق به شورا نظرخوداش رابدهد وسپس هیت تصمیم بگیرد ولی ایشان یک برگهم اضافه نکرد چون چند برگی هم اضافه کنید ودرضمن کراوات وپاپیون راهم ترویج کنید


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99