سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-درسایت ":نجات-انجی –او:" که طرفداران سابق اقای رجوی بوجود اوردند که انشاالله سعی شان مشکور باشد-درمقاله":ازنیایش عاشورا وزیارت ال علی تاطواف کاخ سفیدودمیدن درصور صیهونیزم":نقل قولی از جناب اقای رجوی اورده است---- این شخصیت انتقادناپذیرتا به جائی رسیدکه مریم مدعیبود-بیش از امام حسین تضاد حل میکند---- مریم صراحتا گفت که"| امام حسین علیه السلام که تضادمهمی ر حل نکرد؟؟؟!!تضادهائی که در این زمانه مسعود حل میکند؟؟!!بسیاربیشتر ازتضادهائی استکه امام حسین حل میکند؟؟":وقاحت تا چه حد- ریشه این بحث چون توسط عومال فرهنگی بخصصو کمونیت درلموزش پروش انرارشد زیادبود وزمانی که موردپاکسازی قرار گرفتند فرمودنظر مانبوده است بلکه نظر کمونیست مطرح کردیم که انشالله علمل مارا روشن میکنند وهربار که پاکسازی میشدند انراتکذیب میکردند ودشمنان خودرادرقبله وشهر غیره دلیل میاوردند- بیان میکردند ظاهراش اینطور است- ریشه این به ساواک بر میگرددرجهان اول فرانسویان وسپس انگلیسی بر هرعقیده اشکال میگیرند- ایدلوژی نیست از تیغ انها سالم بیرون بیاید- ساواک درتت تاثیر مطالب حضرت ایت الله العظمی طباطبائی وشاگردممتاز شان حضرت ایت الله دکتر شهیدمطهری رحمت الله علیه روی این ایه- اگر قران مال بشربود دران تضاد پیدا میشد که حضرت علامه روی ان کار میکرد وکمونیست هابر همین ایه ودرطول تاریخ عقایدهای مختلف ردمیکردند- ایه اطلاق دارد شامل ریاضیات وفلسفه وغیرهم میشود دانشگاه لندن استاد همین مطلب را میگفت که سطح علمی بشر گسترده نیست به تضاد برخوردمیکند- حتی درریاضایات وجبور میشودبرای انکه به تضاد برخورد نکند یک ریاضیات جدید ایجاد کند ونمیتواند انرا یک کاسه کندفقط خداوندمنان میتواند ساواک بخوبی میفهمد که نقشه ان است علاوه بر کمونیست –سرمایه داری غرب ورژیم شاه هم مطرح است لذا میبایست هم کمونیست وهم اسلام را ازمیدان بدرببرد- لذا یک جزوه بسیار دقیق وحساب شده که مسلما کارغرب است به انها یادمیدهند یکی از بچه هاکه درزندان بوده است متوجه میشود همه کمونیست سفره خاص دارند بادیگران مخلوط نمیشوند ویک سفره مخصوص مائیست بده است وپس از مدتی یکی از انها از سفره جدا میشود وبه تنهائی زندگانی میکرده است وچند باربین انها زدوخورد میشود- ان جناب مدتی به نزد ایشان میاید که بحثهای انها استماع کند دوست من علت رامیپرسد- ایشان میگوید –یکی ساواکی یک توده ایرا صدا میکند که باهم بحث علمی داشته باشیم- ومیگویدطبق تحقیقات من مائو علمی تراز لنین واستالین است وبهتر تضادهاراحل کرده استوان جزوه شسته ورفته راموبه مومطرح میکند اینمطلب کهبگوش مائوایستها میرسد قند دردلشان اب میشود وان جزوه میگرندکه روی ان کار کنند ایشان میگوید زودقضاوت کردید ما کمونیست پشتیبان به هرجهت افرادکمونیست است وبیش ازهمه توده ایها تجربه دارندپشتیبان استراتژیک مامیتوانندباشند که باعث میشودایشان را مورد هجوم الفاظ رکیک قرار مبدهند وفردی ساواکی معرفی کنند- خوددوست منرا ساوا ک میخواهد علاوه بر انکه میگوید تاریخ اثبات کرده است اسلام نمیتواند تضاد هاراحل کند- میفرماید مثلا جناب اقای هاشمی نژاد درسخنرانی خود ودربیاناتش درساواک صفاتی به امام راحل داده است وجناب اقای ایت الله کروبی هم ایاشن صفات دیگری به امام راحل نسبت داده است وماتحقیق کردیم ان صفات اساسی دربین انها نیست کم نیست-معلوم میشودکه امام این صفات ندارد ودرضمت بین این دوجناب تضادکدام رابایدانتخاب کرد؟؟!! واین مطلب دربچه های ساده لوح زندان اثر گذاشته بودکه امام راحل معصوم نیست خیلی صفات رانخواهد ومکن است بعضی تضادهارا نتواندحل کند اشکال ندارد؟؟!!-سپس ساواکی بیان کرده بودکه کشور سوسئس که یک کشور پیشرفته است ازنبوغ اعلیحضرت تمجیدفراوان کرده است- ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99