سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-  نکته دوم درباره ایمان حضرت باعظمت جناب ابوطالب رحمت الله علیه والسلم پادشاه مقتدر ومعظم دردنیا واخرت عرب وتوحید بهائیت- انسانها همانطور که گروه خونی انها فرق دارد گروه ژن روحی انها هم فرق دارد وافرادی که همسنخ باشند بهتر میتواند باهم تعامل وهمکاری دستجمعی داشته باشند این مطلب اسلام به نحو زیبائی بیان میکندکه این سنخیت متعلق به عالم ذر ویاذره است ودانشگاه ها یکی از وظائف انها این است که این ظرفیت رازیادتر کند ومدیریت فردی ودستجمعی افرادرا بهبودببخشد مسلم است درهر موضوعیت استعدادذاتی نقش بسیاربزرگی راباز ی میکند ولی میتوان فرومول انرا کشف کرد و.توسعه داد وتاکتیک ها وتکنیک هاجدیدی کشف کرد که این مهم اولبرای سیاست مداران وهنرمندان وغیره حائز اهمیت است- ومثالی میاورنند کهم موج   سوار سعی میکند که درضمن انکهموج سواری میکند به ساحل ویاهدفی نزدیک شود ولی گاهی مجب.ر است یک نیمچرخ بر خلاف جهت بزند وفرد نمیتواند همیشه سلیقه خوداش رابر دیگران تحمیل کند مگر مجهز به سیاست ها وتکنیک های خاصی باشد ولی گروه خونی همبشریت باگروه خونی خداوندمنان وانبیا واولیا رحمت اللهعلیهم اجمعین بخوبی میخواند وتجربه نشان داده است که مذهب دراین موردموفق تر ازگروه های دیگر است مگر انکه": فی قلوبهم مرض ": یعنی دارای یک سری شهوات واندیشه های باطل مضر هستند که نمیگذارد اب حیات بخش رابنوشند ودستشان برای ابخوردن به زیر ضخره ای که بالای ان سراب است گرفته اند- قران اشاره دارد که تاریخ نشان داده است ملا- دنیا پرستان اشراف دنیا وقدرت پرستان وطاغوت علاوه برانها خودپرست برخلاف رودخانه حرکت میکند وحرکت طغیانیدارند خارج ازاعتدال وطرفیت وجودی حقیق خود هستند- حضرت علی علیه السلام یک سری احادیث دارند که بقل استاد نام انها حدیث های قدرتی گفته اند قدرت علمی خودشان را اشکار کردند که درمکاسب هست ومسلمام درزمان ایان انهارا ازمایش کردند وسپس انهارا دست کاری کردند که امروزه درتجربه دقیق بدست نمیاید که توحید از انها نتجه میشود حضرت عبدالمطلب رحمت الله علیه واله والسلام- بسیاری معتقد هستندنبی بوده است چگونه فرزندان اومیتوانستند بت پرست باشند؟؟ حتی ابولهب جرئت اینکار نداشته است وسپس حضرت عبداللهعلیه السلام واله والسلم نبی بوده است انتخاب حضرت عبدالمطلب رحمت الله علیه واله والسلم جناب ابوطالب رحمت الله که دارای اطلاعات بسیاری زیادی درباره حضرت محمد صلواته الله علیه اله والسلم داشته است که اطلاعات ایشان برابر اطلاعات حناب راهب بحیریرحمت الله علیه که اعتقادبر این است کهاخرین نبی دین مسیحیت بوده است وجناب نوفل واعراب مسیحی شده مکه شاگردان ایشان بودند وهم مسیحیت وهم یهود هرددمعتقدبه پیامبری حضرت محمد صلواته الهعیه واله والسلمدر زمان تولدایشان بودند ومکه منتظربود که ایشان مبعوث شود برای سرپرستی حضرت محمد صلواته الله علیه واله والسلم ایاشن بدون وچون چرا به ریاست مکه رساند وغولی بود وهر رای که ایشان میداد همه تحسین میکردند زمانی که ایشان از شعب ازاد شد ابوجهل پیش ایشان امد وگفت شما همیشه بامهارت مارا گول زدی ومانمیفهمدیم چرا این کاررا کردی اشان فرمودند شمامیخواستید خداوند رافریب دهید وخداوند شمارافریب داد-ابوجهل گفت شمابر خلاف سنت عرب عمل کردید ایاشن گفت هرگز این شمابودید کهبرخلاف سنت عرب عمل کردید نه ما- زیراعرب درمکه تنهاحسنش ازادی وازادی منش بود انهابه ایرادهای یهودیت ومسیحیت پاسخی نمیدادند وهمچنین ایرادهای انهابه یهودیت ومسیحیت پاسخی دریافت نمیشد شما امدید وگفتید که موریانه قرارخورده است وقراردادی نیست وبعد شما گفتید اصلا قراردادی نبود ومرکز قراداده ها به خانه ابوسفیان بردند- چگونه ممکن است که حضرت ابوطالبعلیه السلام بت پرست باشد وفرزندان خودرا وهمسر خودرا موحد باراورد؟؟ ایشان نگفته است من مشرک هستم این راجعل کردم ان نبوغ به راحتی میتواند اهداف خودرا پیاده کند ایشان فرمودند که حضرت رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم امین وراستگو است- احتمال دارد یک فرشتهای معمولی نه حضرت جبرائیلعلیه السلام به نزدایشان اماده باشد ومقدار ای اطلاعات وکرامت به ایشان بخشیده باشد وهیچ کس نمیتواندمطلب کند جز خودایشان وبایدفرصت داد- وحضرت سیدالشهدا حمزه علیه السلام ایشان یک تاکتیک مشابه است که بعدا درباره ایشان راهم بحث خواهم کرد واگر این سیاست نبود سران قریش بعضی بدنبال جنگ افروزی بودن ونتجه وخیمی بدنبال داشت- انتخاب حضرت خدیجه علیها السلام بامشورت ایشان بوده است وخطبه حجضرت محمد صلواته الله علیه واله والسلام خطبه عقد یک خطبه غرائی است که بامشورت حضرتابوطالب تهیه شد- عبدالله بن مسعود میگوید مادرشعب بودیم ویک دوره ایات الهی که امده بودحضرت رسول اکرم صلواته اللهعلیه واله والسلم تدریس کرد ومیزانی ازکتب اهل کتاب بحثائی درگرفت کهمیبایست مهمترین انهاتوحید باشد حضرت ابوطالب علیه السلام درروی یکی صندلی نشسته بود وگوشش میکرد درحالیکه درتفکر بودسرخودرابعنوان تائید تکان میداد- حضرت رسول اکرم صلواته الهعلیه واله والسلام بنابر بیانات حضرت عظیمالشان ایتالله مرحوم ملک الحسینی رحمت الله بیان میکردند که زمانی که پیامبر اکرم به مکه رسید بلافاصله برسرقبر حضرت خدیجه صلواتهالله علیها وحضرت ابوطالب علیه السلام رفت وبه مردم فرمود ازمن فاصله بسیاردوری داشته باشید- ودیدن حضرت مطالبی میگوید وبیتابی میکند ایشان فرمودند مردم ظرفیت درک مطالب رانداشتند بعد دیدند حضرت بلند شد وجستجو کرد ویک تیکه گچ پیدا کرد وبعد فهمیدند بر دوقبر یک نمادستاره کشیده است که شخص من درجوانی اینمطلب یادگرفته بودم برای علما میکشیدم ولی ریشه اش رانمیدانستم-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99
آذر 99
دی 99