سفارش تبلیغ
طراحی فروشگاه اینترنتی
طراحی فروشگاه اینترنتی

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-شناخت وعرفان چهارده معصوم مقوله ای بی انتهااست ودرهرعصر ودوره ای دانشمندان توانسته بهمیزان درک علمی خود نکاتی رادرک کنند-زمان هرچه میگذرد عظمت انان بیشتر روشن میشود- گویا تاریخ برای ان است که حقایق سترک انان را افشاکند-به مناسبت سالروزشهادت حضرت زهرا سلام الله علیها-بالهام ازنظر شلعرمعروف امریکائ – اقای ": ویت من:" برسر این اقیانوس شربت الهی مینشینم واز این کهشکشان نور فیض میگریم-برای زنان ومردان یک الگوی ا زجناب بانوان بیشتر نیست وان حضرت زهرارا علیها لسلام است-که نماینده وخلیفه الهی است- وکه درتمام ابعاد یک زن اتم واکمل است وچگونه زنان صنف خود وصنف مردان را باید هدایت کنند دراوجی رویائی والهامی ملکوتی هدایت وراهنمائی میکند- که این هدایت درعصری بقول اقای" ویت من": نمی میرد- ونیاز به احیای روحبخش وحیات بخش جدیدی ندارد وتلقی دقیقی اززن وهم چنین ازمرد بخوبی روشن کردهاندکه هنوز تمدن غرب نتوانسته استانرا کشف کند وخود را وزنان را به بازیچه گرفته است-درجائی به زمان پانزده برابرمردان دستمزد میدهد ودرعلوم پزشکی زنان نصف مردان میگرفتند اخلاق زنانه رابرای مردان خوش اخلاقی میدانستند واخلاق زنان چون مردان نشانه برابری میدانستند عطوفت وبخشش ونرم خوئ زنان درجائی حماقت وکودنی میدانند- جناب ویت من بخوبی درک کرده است زمانی بشر ادم شده است که اخلاق حقوق شود نهانکه اخلاق را به بازی بگیر نند ودراین انبیا ومعصومین سلام الله علیه واله والسلم است زمانی درخدمت حضرت ایتالله عظیم الشانمرحوم کرامت الله ملک الحسینی رحمت الله بودم وشخصیتی دلسوخته دین واهلبیت مرحوم حاج ولدان رحمت الله علیه جائی بر ایتبشیر دینی اختصاص داده بود شهربانی دستورتوقف داده بود وایشضان باشهربانی وارد مذاکره شده بود که دشمابر ای دین کاری نمیکنید وجوانان درحال ازدست رفتن هستند- وباشهربانی وارد مذاکره میشود که یک حداقلی راطرفین بپذیرنند ولی مداوم ساواکگ دربیرویقه جوانان میگرفت وتهدید میکرد که اگر دراین جلسات بروید فاتحه کنکور وکاردولتی وبه خارج رافتن به گور خواهیدبردمگر انکه دجبران مافات کنید وجوانان را ازرفتن به این جلسه بترسانید ایشان به مرکز پلیس میرود کهجان من به حلقم رسیده است ویک دفعه باپیرهن دراور ده باساطوربه شماحمله میکنم شهربانی علت انر ادستئرساواک بوده است وشهربانی دخالتی نداشته است ولی ما ساواک هم توجیه میکنم وگاهی ساواک مسئله میساخت حضرتایت الله رحمت اللهعلیه دریک قدم زدن درخیابان فرمودند این کارشاه نمونه اتم سد راه الهی است وخداوندمنان وعده عذاب داده است وتریخ دقیقا گویای این عذاب هست ومن خداوند منان خواستمکه عمر من رابقدری زیاد کند که عاقبت شاه راببینم- بحث برسرعثمان رسید- ایشان فرمودند حضرت رسول اکر م صلواته الله علیه واله السلم دختر حضرت خدیجه سلامالله علیها به عثمان دادنه بعلتی اقایان میگویند زیبا بوده است وثروتمندبوده است وخوشخوئی بودهست؟؟ بخاطرصله رحم- صله رحم برای افرادمعمولی از عنوان مشخص است فرزندان یک مادر ودیگران از فامیل درجاتی پایئنتردارند ولی بای پیامبر اکرم صلواته اللهعلی واله والسلم صله رحم بسیاروسیعتر است- مداوم این دختر کتک میزد وان دخترخانم قهر میکرد وبه خانه رسول الله صلواته الله علیه واله والسلم بر میگشت وحضرت دلجوئی میکرد .ودوباره اندختر خانم به نزدعثمان ابز میگشت چند باراین موضوع تکرار شد وزمانی که ان دخترخانم رحلت کرد پیلمبر اکرم صلواته الهعلیه واله والسلم خداوند منانم شکرذ گذاری کرد که این دختر قبلاز رحلت ایشان فوت کرد وگرنه پناگاهی نداشت ودختردوم راهم داد بر همان ااساس وگرنه برای مومن بهیچ وجه عقلانی نیست که دختر دوم -رابه ایشان بدهد- جناب عثمان هم دانشمندان گذشتهدرحدود زمان شخصیت عظیم فیض کاشانیرحمت اللهعلیه وبعد و.حتی امروزه- معتقدهستند که عثمان بدستور ابوسفیان مسلمان شد که از اسراردرون حضرت رسول اکرم صلواته اللهعلیه واله والسلم اطلاعات بدستاورد تا به موقع مچ بگیرد وخیلی تعجب میکردکه رسول اکرم صلوالته اللهعلیه واله السلم هیچونه بهانهای بدست اونمی دهد ومیگفت کهان عظمت صلواته اللهعلیه واله والسلم کجا این تکنیک هارا یاد گرفته است- ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99