سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-بخش چهارم- وصف پیامبر اکرم صلواه الله علیه واله والسلم- درزمانی کهدرایران بودم وهنوز به خارج نرفته بودم-شنیدم پدر مرحوم دکترعلی شریعتی استادمعزز والیت الامی جناب اقای محمدتقی شریعتی رحمت الله علیه شبی ازخواب بیدارمیشودکه علت ان گریه شدید مرحوم دکترعلی شریعت رحمت الله علیه بوده است وبه طبقه بالامیرود وعلت گریه شدید ایشان راسئوال میکند مرحوم دکتر علی شریعتی رحمت الله علیه میفرماید- که امشب اخرین صفحه کتاب محمد رسول الله به پایان رسید ودیگرمن این ارتباط روحی را ازدست خواهم داد-من خیلی تعجب کردم- قول استادامریکائی میبایست خوشحال باشدزیرادرغرب بیش از دویست نفر الیت رانمی شناسند ویاارتباط ندارند ول پس از نوشتن کتاب الیت های عجیب وغریب وروکلها ش پیدا میشودکه ایشان را مات ومبهوت مکند وایشان درلیست خوداش تجدیدنظر میکند برای تجدیدچاپ های بعدی! تازمانی که به انگلستان رفتم- یک دانشجوی دکتری ایرانی من راصدا کرد اینکتب خارجی که میخوانید نجس نیست؟ گفتم از چه لحاظ جواب از کاغذ تا مطالب جواب دادند مراجع شما میفرمایند چون مشروی میخورده است کتاب پزشکیهم کاغذاش نجش است وهم مطلب اش- یک دختر کمونیست دانشجوی انگلیسی کمونیست ایران تحریک کرده بودند که بامن مناظره کند مندرباره پیامبر اکرم وعلی علیه السلام چیزی نمیگویم ایشان فرمودند حضرت امام حسین علیه السلامبه هردلیل که میخواست قدرت رادست بگیرداعوذ باالله حضرت ابوالفضلعباس علیه السلام چرا اینهمه احمق بود کهایشان منصرف نکرد چطور پیامبری بحث علم میکند مسلمان درچنین وضعی هستند علم درنظرایشان حفظ قران وچند حدیث بده است عقلی درکارنیست دلائلی اورد درایران یک شیر پاک خورده ای فرموده بوده استکه منسالها بودم مدائم تحقیق میکردم به ایدلوژی سخت علاقه مندبودمبه نتجه استادم رسیدم که حتی سکولارهم نباشم وتعدادی دانشجوی دانشگاه شیراز پیر وایشان بودنددقیقا بحثی ریسجمهور محترم ترکمنستان بیان کرده است خنثی بودن- یکیاز انها در دانشگاه لندن جزوهای به من دادکه این ایرادها درباره اسلام راجمع اوری کرده بود ومقداریهم خودمن بدست اورده بودم یک شب تصمیم گرفتم کتابی های درباره حضرت رسول اکرم صلواته اللهعلیه واله والسلام از ایران اوردم بعضی از انها خوانده بودم بخوانم جواب انهارا پیدا کنم وحائز اهمیت اکه بعضی ازامطالب ریشه اش درکتب معتبرسنی بود- شروع به مطالعه کردم درست سرساعت دونصف شب ناگهان یک انقلاب روحی ناخواستهدرمن رخداد بغض من ترکید ودرحودبیست دقیقه گریه وحشتناکی راسردادم اطاق بلای سرمن یک دانشجوی ژاپونی بود کهدرست همانموقع میخواسته است بخوابد از خواب میپرد وزابر اه میشود ومیخواستههمانموقع بهنزدمن بیاید دعوا راه بی اندازد ولی وقت مناسب راندیده بودصبح امد وجریان گفت کهاقاگریه ات راکنترول کن واگرنمیتوانی به زیر زمین برو ویابه پارک برومزاحم مردم نشو- وانزمان دلیل گریه انشخصیت دوست داشتنیرافهمیدم- ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99