سفارش تبلیغ
اخبار جدید
اخبار جدید

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الحمن الرحیم- برادری بزرگوار دریکی ار کانالهای ماهوارهای در به دونکته که ظاهر شیعیان به ان تمسک میجویند که به نظر ایشان خلاف قران وسنت است- یکی شفاعت وتوسل یافتن به پیامبر اکرم صلواتالله پس از رحلت ایشان شخصی در ضمن تلفن فرمودند که همانطور که مامردمان اگر کاری پیش بزرگی داشته باشند ومن اضافه میکنم که فرد هم مقصر باشد از بزرگی تقاصای وساطت کند خداوند هم همین طور که بزرگانی مانندپیامبر اکرم صلواتالله علیه واله والسلم وائمه اطهار علیم السلام را واسطه شفاعت قرارد داه است دوست ایشان فرمودند که استاد قبلا فرموده اند که بعد هم جناب استاد معزز تائید کردند که شما کار خالق را باکار مخلوق باهم قیاس میکنید – من درجا خشکم زد- خداوند بارها فرموده اند چرا تعقل نمیکنید وما طبق دستور استاد بگویم بایدبگویئم چگونه تعقل کنیم که تعقل ما با تعقل خداوندجل وجلالهالشریف مگر یکی است؟ باید ازخداوندبپرسیم ایا خداوند منان دو بعلاوه دو را چهار میداند ویا نمیداند حصرت نوح علیه السلام به خداوند گفتند که این قوم را اگر مهلت دهی فرزندان کافر بار میاورنند وچون منطقی بود خداوند پذیرفت وای زمانی که گفت این پسرم من است خداوند نپذیرفت ولی مقام ایشان همچنان باقی ماند ومتوجه اشکال فکری خودشان شد- خانمی نزد پیامبر اکرم صلوات الله علیه واله زمانی که پیامبر اکرم صلواتالله علیه واله والسلم درمیان اصحاب نشسته بودند امدند وخود را نماینده زنان مدینه معرفی کرد وگفت پاداشهای مردان مشخص شد ولی پاداشهای ما مشخص نشد حضرت خوشخال شدند وعقل ان خانم را بهرخ اصحاب کشیدند ونفرمودند مگر تو خداوند هستی ویا پیامبری ومن باید ازخداوند کسب تکلیف کنم ومسلم هم خداوند از این سئوالاین خانم مانند پیامبر اکرم صلواتالله علیه شاد شدند ویک فرد حکیم هم همین نحو عمل میکند- همه چا که بین انسان وخداوند درفهم تضاد نیست هم انسان عقل خداوند منان را قبول دارد وهم خداوند عقل انسان را قبول دارد واین استنباط اصل اش مال امام صادق علیه السلام است—نکته دوم خداوند در سوره حمد درمرحله اول که شما استناد کردید که خداوند میفرماید که منرا فقط پرستش وفقط از من یاری بطلبید بلافاصله باید انسانهای مومن بگویند پس خداوند صراط را به مانشان بدهد- چرا صراط برای انکه بفهمیم چگونه خداوند را پرستش کنیم وچگونه از خداوند یاری بطلبیم- دراین جا وارد حوزه حکیم وعلیم بودن خداوند میشویم که بهسه بخش تقسیم میشود ایات محکمه وفریضته عادله وسنت قائمه این مجموعه یک سیستم میسازد- شما به قران توسل یافتید وایاتی مطرح کردید که غیر الهی نقشی دراجابت وکار کشائی ندارد- درهمین قران زمانی بین دوقبیله یهودی نزاعی شد وفردی کشته شده وشکایت به حضرت موسی رسید حضرت توسط دم گاوی فرد رازنده کرد دعا هم کرد ولی دم گاو بود که قران نام انار وسیله نامیده است ولی مسی چناب حضرت موسی علیه السلام خارج توحید ویا شرک نه نامید ایا این ایه اثبات نمیکند که هم دعا وهم وسیله اشکالی ندارد وهمین طور تابوت حضرت موسی علیه السلام پیروزی میاورد وبه همین نحو عصای حضرت موسی علیه السلام- پس وسیله به راحتی اثبات میشود سنگ حجر یک مورد بسیار مشخص ان است- شما برایم بسیار تعجب انگیز بودکه هم امام مالکی راقبول دارید وهم امام شافعی وهم ابن تیمیه که درمورد زنده بودن پایمبر اکرم پس ار رحلت وپاسخ دادن متضاد هستند از امامین نقل کردید که زادز زمانی که به به مرقد رسول الله اکرم میرسد باید دست راست راستاش بالاببرد وسلام بدهد پس رسول الله اکرم صلواتالله علیه واله والسلم زنده هستند وسلام را میشوند ولی جناب ابن تیمیه میفرماید رفتن به مدینه برای پیامبر اکرم صحیح نیست برای مسجد باید رفت واجماع علمای زمان ابن تیمیه ایشان را مرتد دانستند - داستان حضرت خضر سلام الله علیه وحضرت موسی علیه السلام حتما در قران خوانده اید ومتوجه شدهاید که حضرت موسی علیه السلام بر اساس علم خوداش استنباط کرد وحضرت خضر علیه السلام بر اساس علم خوداش عمل کرد ومشخص شد که علم حضرت خضر علیه السلام دقیق است که میباست دران موارد خاص به ان عمل شود وما میبایست در دین بگردیم ومسلما موارد خاصی وجود دارد که با استنباط ظاهری ما هماهنگی ندارد ولی عقلانی است ونقش ائمه اطهار هم روشن کردن این پیچ وخم هااست خداوند همه مارا به راست هدایت بفرماید که عقل بقدر ی باور شود که تعقل ما مورد تائید الهی واقع شود-


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99