سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

 بسم الله الرحمن الرحیم- یک خاطره – روزییک دانشجوی تازه اشنا منرابه خانه دعوت کرد وایشان فرمودند ومن اوائل به انگلستان امدم رفتم یک سگ پا کوتاه خریدم اولین روز بااو وارد خیابان شدم یک دفعه دیدم یک خانم سگ را بغل کرد ونوازش کرد وگفت پایاش خستهشدهاست اتفاقا منهم مانند انرادیدم یک اقای فلیپنی جوان همین اتفاق برای اشن افتاد وانخانم گفت پای بچاره خستهشده است هرچا میخواهید بروید من همراه سگ همراه شما میایم ولی فلیپنی بر بر نگاه میکرد ومات اش برده بود دوست من ادامه داد من رفتم سگ را پس دادم ویک سگ بزرگخریدم وروزها بااوبیرون میادم تا انکه یک روز ی خانمی به من گفت لطفا بعداز ظهرها هراه سگ بیائید زیرا بچه ها میترسند باز من رفتم سگ را پس دادم ویک موش خریدم ویک روز ساعت 12 باقفس موش یرون امدم یک دفعه یک کودک پنچ سال فقس را ازمن گفت وشالگردنش دور قفس پیچید وگفت سرداش شده است وسپس ازجیباش شکولات بیرون اورد وبه موشداد ومادراش فوری رفت ازمغازه چیزی خرید به موش داد ومن تا اخر خیابان مداوم برای مردم یا پول میدادند ویاخوراکی میدادند ومن هرروز سر ساعت دوازده بیرون میامدم و.ظرف نیم ساعت موش غذای اش راخورده بود این موش تربیت شده بود که فروشنده گفت کنار میز بگذار وچشمانش را مشاهده کن ویک روز کم عصبی شدم یک لگد به زیر کاتون موش زدم با تعجب که من را ازرو برد نگاه میکرد وموش را بردم به مغازه اصلی اش پس بدهم تا صاحب مغازه موش رادید – گفت از اوخسته شدی لگدی به کاتون زدی گفتم تو ازکجا فهمیدی از نگاه موش گفتم نه از میز افتاد پائین گفت لگد زدی من تشخیص میدهم وحالا میکذارم تو ویترین اطاق بهبودی هست هم افتا دارد وهم بخاری وهم گرما نور لامپ های قوی گفتم با حرارات خوب میشود گفت دراین شرایط بله خوب میشود- روز ی من از خیابانی عبور میکردم چشم به همان مغازه افتاد من رقتم داخل یک وانت بیرون بیرون بود کارتن موش میاورد ویک غولی که به میتوانست گوریل راخفه کند امد تو ودر توی ویترین موشها درحال جست وخیز بودند ومن سلام کردم وبه کارتون موشها دقت کردم ویک بجه مییمون روی یک صندلی دسته مثل بچه ادم نشسته بود وبا کنجکاوی وترس نگاه میکرد خیلی تعجب کردم ایشان من اول داش بودم بعد توبه کردم وبرگشتم .حالا این شغل را انتخاب کردم کاری خوبی کردم – گفتم بسیار کار خوبی کردی- ایشان ادامه داد این میمون را برای یک خانم پیری تربیت میکنم که روزها کنار صندلی ایشان به تلویزیون نگاه کند واگر دیر امد به پلیس زنگ برند واگردزد امد باز به پلیس زنگ بزند واگر حالش بدشد به پلیس باز زنگ بزند .وبه زودی گوریل میاورم ویک کارتن موش داشت .ایشان گفت این کارتون برای تولید مثل است ویک کارتون دیگری داشت دو تا موش با رنگ مختلف پرسیدم اینکارتون چیست ایشان فرمودند میخواهم یک نسل ایجاد کنم- گفتم به همین سادگی است –وحشت کرد وگفت چنین نکنی بسیار کار مشگلی است علم زیادی میخواهد من دوتا ترم هرترم 20 واحد در دانشگاه لندن درس خواندم ومقداری زیاد ژنتیک خواندم تا حالا میتوانم چنین کاری بکنم من گفتم ادرساش در دانشگاه لندن کجا است ایشان گفت شما که مغازه نداری گفتم من حاضرم وردست شوم فکری کرد وگفت اشکال نداره ولی به شرطی که هفته 4 ساعت به من اینجا کمک کنی ویک فمری کرد ومزد من راهم تعین کرددیدم چه مزد بالائی گفت اهل کجا هستی گفتم ایران کفت نکند دوست همان ایرانی هستی مه ازمن موش خرید وداستانشرا گفت گفتم چرا گفت ایشان شمار فرستاده گفتم نه همینطوری امدم گفت خواست کلاه بگذارد من گفتم ایشان اولا غذای موشندادی هل وهول دادی لاغر شده ولی سر حال است ولگذ زدی ازنوع تعجب من فهمیدم از میز نیافتاده است وموش نمی افتد ود کتاب بیادزیاد بخوانی مخصوصا ژنتیک-گفتم من هم بعضی روزها میایم باتو درتربیت میمون کمک کنم ویاد بگیرم گفت نمیشود زیرا اگر جنگ زد دیگر بدرد نمیخورد وباید انرا به افریقا پس بفرستم ضما در ایران چه حیوانی داشتی گفتم بعضی مواقع کبوتر ایشان ایشان گفت به زودی کبوتر سیاه از افریقا وارد میکنم ومن از ایشان خداحافظی کردم-


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99
آذر 99
دی 99
بهمن 99
اسفند 99
فروردین 0