سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم- کسی راجرئت بیان ووصف پیامبر اکرم صلواته ه الله علیه اله والسلم نیست  چه برسد که ایشانرا نقد وویراستاری- شناخت ما شناختی از بیرون نه ازدرون انچنان که خورشیدرا از بیرون درک میکنیم نه ازدرون وبقول اقای": هارلود-دبیلو-بلادگت": ناشر ومنتقد شعر شاعرمعروف امریکائی-": ویتمن": ما با بصیرتی که به مایاد میدهدکه درسیرتاریخی حیاتاش ظهور وبروز پیدا کرده است ایشان راتاحدودی  میتوان شناخت- شاعر خود باید بگوید که شوق یادرد ویا هردو اورا شاعر کرده است که همان بشیر ونذیر است- عنوان محمد واحمدومقام محمود هدف ومسیر ایشان رامشخص میسازد-شناخت شخصیت بزرگ مخاطب بزرگ میخواهد ویکی از دلائل شخصیت بزرگ ان است که مخاطب  بخاطرشناخت بدنبال درک زمان نیست- ویک روزه به کل مطلب نخواهد رسید- وهمچنان حیران دریک اقیانوس بی انتهائی از ملکوتی که بعضی ها نرا غیرممکن وحتی کفرمیدانند انسان مداوم سرگردان است-بخصوص زمانی که هنوز به تائید نرسیده باشد- زیرا ما همیشه از حدبالای طبیعی خودبه راحتی نمیتوانیم عبور کنیم-مگر کاری کارستان در افراد بوجود ایدکه روح ملکوتی از شهوات عبور کند که ان حقایق ملکوتی نباید بمیرد- وخالق فرهیختگانی خواهد بود که شاعاران وانقلابیون واگاهانی خواهد بود که توده مر دم راسرانجام به سمت اگاهی واصلاحات وروشنائیها خواهد کشاند- واز بحران ها وفتنه هاکه مانع درک دقیق است باید عبور کند-حتی بیان ان بصیرت ها به دیگران به اسانی انجام نمی گیرد-چنین بصیرت هائی سئوالات زیادی رابوجود میاورد- که حضرت پاسخ هایدقیقی دادهاند واهلبیت مکرم اش ان نوررا توسعه دادند وجائی برای ابهام نگذاشتند وبقول ان جناب تصویر گویا وروشن-  است ولی باید روح ها اینه شوند-ان احساسات متعالی که باید درسینه هاانعکاس پیدا کندولی به اسانی رخ نمیدهد-زیرا برخلاف عادت واموخته وتربیتی است که فرد داراا ست-تا زمانی که انسان اعتراف کند به انها ایمان اورده است وبه انها اعتماد واطمینان دارد- یک پاسخ سطحی کر گشا نیست تازمانی که مسیر فرد تغیر کلی کند- وبه مسیر الهی باز گردد—تاشوق بوجود بیاید- وفرد احساس مرید شدن کند-قرائت جدیدی پیدا میکند وقضاوت خودرا ازدرون ان تعلیمات به کمک عقل بیرون میاورد- وتصوراش که میبایست با ازادی گرد افتابی که کشف کرده است میچرخد- وخود را غنی میداند- واستعداد ها بخواب رفته خودرابیدار میکند تا زیبائیهای موجودات وخالق هستی را درک کند-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99