سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-گفتاری بابرادران وهابی- برادران وهابی که ظاهر میخواهند موحد نابشوند بسیاری جاها متوجه نیستند ومشرک میشوند- فیلسوفان اسلامی معتقد هستندکه یک نظام طولی داریم ویک نظام عرضی داریم نظامی طولی ازخداوند منان سرچشمه میگیرد ودر مخلوق ظهور میکند ودرمخلوق که مشاهده شد میگویئم اراده الهی دراین مخلوق ظاهر شد وقبول چنین مطلبی عین توحید ناب استمثلا اراده الهی بود فلان روز درفلان جا فلان میزان باران بیاید ولی اگر بگویئم باران طبیعت مستقل ایجاد کرد نظام درعرض است واراده الهی نفیه میکند میشودبت وفرد مشرک است واگرباز بگویم این باران حکمتی نداشت اینهم شرک است لذادرامر الهیمثلا خداوندمنان فرموده است عسل شفا میدهد به نکاتی مثبت رسیدیم ان شعله است که علم ما را افزایش میدهد ولی اگر به نکات منفی رسیدیم اینجا زنگ خطر است وبایددقت زیاد کنیم که علت انرا بفهمیم زود تسلیم نشویم وپیدا کردن انعلت خوداش علم بزرگی است که مسلما امر الهی را تائید میکند- از امام صادق علیه السلام سئوال شد- چرا دربعضی جا صراط شما میفرمایئد جاده شاهراه پهنی است ودربعضی جا میفرمائید که صراط از نخ مو باریکتر واز شمشیر تیز تر است فرمودان اولی برای مومنان ودومی برای کفار و مشرکین ومنافین است کسانی درامرالهی نمیپذیرند باز سئوال شد که همه باهم حرکت میکنند ولی امام فرمودصراط هرکس مطابق عمکرد خوداش است- باز شخص خدمت صادق علیه السلام رسید که اینهمه ستاره اختلافات انسانها ووجود بیابان چیست فلسفه اش چیست امام صادق علیه السلام فرمودند عقل تورا یک مرغ بخوردسیر نمیشود عقل توهم به اندازه کوه ها باشد حکمتها ومشیت الهی درک نمیکند- اگر مطلبی یاعملی مطابق دستورالهی باشد یعنی نص باشد حق اشکال وجودندارد وهرکس اشکال کرد درعرض الهی است نه درطول الهی این امررا باید بسیاردقت کرد .اگر کسی دقت نکند تمام اعمال اوحبط میشود یعنی سوخته میشود- این سئوال چرا امام حسین علیه السلام به کربلا امد وچرا تسلیم نشد وچرااهلبیت خود رابه همراه اورد چه حکمتی داشت؟ شما درمقابل نص قرار گرفته اید ویا انکه چراامام زمان علیه السلام درپرده غیبت است؟؟!! . وحکمتی ندارد؟؟ باز شما درمقابل نص قرار داریددرحالیکه به احادیث شیعه مراجعه بفرمائید مسئله تاحدودزیادی حل میشود-خداوندمنا ن درهرلحظه میلیارد کار انجام میدهد شمابرفرض دهزار جلدهم دراین بار بنویسید وبسیاری رانمیدانید فرشتگان شب قدر به زمین میایند بنابرحدیثی یکسالدر روزی زمین هستندشما چه میزان از  اعمال انها مطلع هستید؟-شبی حضرت رسول اکرم صلواته علیه واله والسلم حضرت امیر المومنین به خانه اش دعوت کرد وبه قسمت مسجد النبی که سقفی نداشت بردوبااشاره دست پرده از اسمان کنار رفت حضرت دید یک قافله شتر در اسمان از مغرب به مشرق میرود فرمودند بار این شتر چیست حضرت فرمود برویم وببینیم که بار شتر چیست وبه امر ایشان ساربان شترانکه فرشته بود دستور توقف داد وحضرامی صلواته علیه واله والسلم مشاهده کرد که بارشتر کتاب است حضرت رسول اکرم صلواته علیه واله والسلم یک کتاب را انتخاب کردند برداشتند کتابراکه باز کردند کتاب منور شد ورقی اوردند وسطراول انرا خواندند درفضائل واعمال عظیم حضرت امیر علیه السلام بود که دریک سطر چندین عمل عظیم دران نگاشته شده بود وفرمودند که این قافله اعمال شمارا شامل میشودکه از ازل شروع شده است وتا قیامت ادامه دارد بقول حضرا ایت الله مرحوم جناب اقای کرامت الله ملک حسینی امام درفوق زمان ومکان است یعنی امام درروح تک تک مخلوقات الهی است و وبه این مقام- مقام تشریفات گفته میشود وعظمت این مقام این است که امام ایت کبری است که میتواند بامخلوق تماس حاصل کند وگفتگو کند وارشاد کند ومیبایست قدرت انراداشته باشد که زمینه ها در دست اوباشد هم تکوین وهم تشریع دراختیارا و باشد واین حکمت هم عظمت فعل الهی روشن میشود وهم درک عظمت ذات وصفات الهی بهتر روشن میشود ودرجای خوداش اثبات میشود بزرگترین هدایت- هدایت باطنی است که امام زمان علیه السلام به ان مجهز است-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99