سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم- واسطه فیض- واسطه فیض مسئله است که برادران اهل تسنن بخوبی درک نمیکنند وبه عظمت ان وارزش ان واقف نیستند- جناب علامه فیض کاشانی حمت الله علیه خدمت استاد برجستهاش ملای اعظم ملا صدرا رحمت الله علیه رفت وفرمود اینهمه زحمات علمای شیعه که پاسخی مطلوب نداشته است ومن مایوس شدم ایشان فرمودند درباره واسطه فیض من صحبت خواهم کرد –هر امری که انسانها انجام دادند که عقلادرباره ان بدرستی نظر دادند که خوب است خداوند منان درحد اعلا انرا انجام داده است جناب استادمعزز حضرت ایت الله مرحوم زبرجد رحمت الله علیه در این باره مثال این است پدری پسر اولش درکوچه بچه همسایه را کتک میزند وپدر انرا تنبیه میکند تا بچه کوچک باز چنین میکند این بار مادر واسطه میشود که من این بچه تنبیه خواهم کرد ودل همسایگان وان بچه راهم بدست خواهم اوردپدر که نبیاد قانون خوداش رابی جهت نقض کند- بعنوان مثال قوم لوط به خاطر هم جنس بازی ان بلای عظیم بر سر ان امد حال هم باید بیاید- ولی به خاطرواسطه فیض این امر موکول به قیامت میشود- خداوند منان به قوم صالح فرمودند که اگر شتر را نحر کردید بلافاصله عذاب می اید ولی به خاطر حضرت صالح علیه السلام چند ماه به تاخیر افتاد وانها بقدری احمق بودند که چشن گرفتند که عذاب متنفی شد واز اصل خبری نبوده است نصایح حضرت صالح را مسخره کردند وحضرت علی علیه السلام فرمودند من هم مانند شتر صالح معجزه حضرت رسول اکرم صلواته الله وعلیه واله والسلم هستم-نقش دیگر امام ان است که دررفع هر نیازی وحی سهم دارد که ان منت بزرگ الهی استکه از طریق امام بعنوان واسطه فیض ابلاغ میشود واین نیاز ها درحال رشد وکثیر شدن هستند- وسوم درعلومی که به انسان محول شده است-بایدلطمات زیادی بایدتحمل کند تا انرا بدست اورد عنایت ولطف میکند تا انرا سریعتر بدست اورد- جنگ خیبر میبایست یکی از هولناک ترین جنگ های صدر اسلام باشد- قوم یهود از اقوامی است که جنگاور هستند ودرطول تاریخ خودشان بسیار جنگ کردند چه با خود وچه با دیگران وصاحب تکنیک وتاکتیک بودند وحتی بخشی از اسلحه های مدرن را میساختند وبسیار هم درجنگ بیرحم بودند وقلاع خیبر بر اساس معماری نظامی ساخته شده بود که تسخیر ان محال بود در طبقه اول منچنیق داشت ودر طبقه اخر پنچره ها گنگرذه داشت تیراندازی میکرد وتیر نمیخورد وجلوی قلعه خندق داشت ولی حضرت تاکتیکی ر انشان دادند که ترسیدند اب انها قطع شود وحضرت علی علیه السلام درب را کند که این درب قلعه درست به اندازه عرض خندق بود ومرحب را کشت ترسیدن تسلیم شدند وحضرت به مشرکین واهل کتاب وهمه بشریت بار رافت عظیمی برخورد کرد-


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99