سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-بحثی با برادران مسیحی- بارادران روی سه نکته تمام ایدولوژی خود را کانون میدهند یکی محبت- دوم قدرت گرفتن از خداوند منان وسوم ارامش داشتن این سه موضوع درجای خود بسیار مهم است ولی امروزه بای انی سه موضوع چرخ جامعه نمی چرخد وبا گفتن انکه سرتا پا دروغ  است که حضرت مسیح علیه السلام برای انکه هیچ مسیحی به جهنم نرود قربانی شد جنگ های زیادی مسیحیت در درون خود ودرمیان دیگران انجام دادند وباعث انتشار وپیشرف قابل ملاحظه فحشا وحیله دگری ودروغ پردازی وجنگ وکشتار شدند وبه انواع گناهان مبتلا گشتند همانطور یهود به همین سرنوشت دچار شد گرچه بنظر میرسد که اندکی متوجه شدند گناه یک منبع بنزینی است که سرانجام دراثر تکرار همانطور که اقایان میگویند قلب وعقل واحساسات عالی انسانی میسوزاند وباز بقول اقایان یک اعتیاد به گناه ایجاد میکند که نفس اماره بسو مداوم گناه وهمانطورمسیح علی السلام به یهود فرمودند کور کر ولا ل هستید . ونور وروشنائی درک نمیکنید که قران هم به مخالفین چنین میگوید وانها جواب میدادند بهشت فقط مخصوص ما است دین های الهی فقط مخصوص ما است ما برفرض گناه کنیم کسی جرئت جهنمی کردن ما ندارد چون ما فرزندان خدائی هستیم که دست پدربر مجازات کردن فرزند  بسته است وخداوند درقران فرمودند همه جهنمی کنم هیچکس قدرت مخالفت وممانعت ندارد لاجرم انسان برنامه میخواهد ومجبور هستید تمام قد درمقابل سکولارسیم تعظیم کنید0 همچنان که کرده اید یک خانمی در امریکا که پانزده سال پیش به جرمی در زندان بوده است و.سپس تا پنج سال پیش اهل گناه بوده است حال امروزه یکی بزرگترین مبلغین مسیحیت است که پرتعدادترین سالن ها مال ایشان است- سه نکته جالبی ایشان دارند- گناه کردن مال انسان ضعیف است وزمانی که انسان به خداوند منان ومسیح علیه السلام با شروطی معتقد میشود قدرت بدست میاورد – باید دانست خداوندمنان هرکس رایاری نمیکندمگرانکه دران یاری حکمتی باشد- نکته دوم داشتن برنامه صحیح است بدون برنامه بودن انسان گیچ ومبهوت است ودرحالت انفعال است سرانجام به برنامهای کشیده میشود که اگر ان برنامه خطا باشد انسان به خطا دچار میشود شرط انکه برنامه قابل ارائه باشد فرد شخصا تجربه وهیچ عاقلی ومتخصصی ایرادی برا نداشته است ارائه میدهم وترسی ندارم وبه موفقیت خود مطمن هستم- سوم جهت ارامش خودتان را از ترس وپیشداوری ها کینه ها شهوات وغیره خالی کنید وسپس هرامری با دقت انتخابد کنید ودرقفسه ذهن بگذارید وبا شجاعت هرچه تمامتر به ان عمل کنید چیدمان مهم است دیگران مهم نیستند- امروزه نمیشود اندکی بهتر از قرون وسطادرک کرد هنوز قوانین قرون وسطا حاکم است- عجیب است که انسان درمسائل مادی پیشرفت محیرالعقول کرده است به کار خود مداوم ادامه میدهد وبقول ان خانم درمعنویت- مداوم رو به پستی میرود وپست ترن را انتخاب میکند زیرا برنفس خود حاکم نیست وشهوات پست برایشان سوار است وباید اضافه کرد فرهنگ غالبی که سیاست مداران ایجاد میکنند دراین راستا است وفضا را مملو کردن ومنطقی کردن نه بااحدیث بلکه باجهلی بنام علوم انسانی وسعادت انسان- هرعقل سلیم که کوچکترین نگاهی به گنجینه رویائی معرفت شیعیی بی اندازد خیلی زود میفهمد که حقیقت کدام است تنبلی ویا امراض قلبی که وجه مشترک تمام ادیان وایدولوژی است نمی گذارد که انسان درست فکر کند ودرست تصمیم بگیرد وسرانجام این سیاره اگر به سمت شرق میرود اقایان تصور میکنند میتواند در ان به سمت غرب رفت-


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99