سفارش تبلیغ
طراحی فروشگاه اینترنتی
طراحی فروشگاه اینترنتی

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم—نظریات شخصی است- دو واقعه بسیار دردناک را اخیرا شنیده ام- یک شهادت چهارده سرباز دلاور مرزهای ایران- پاکستان-  که چهارده نفر به شهادت رسیدند- .دیگری هشت نفر که در استانه یکی از پرعظمت ترین خاتون روزگار حضرت زینب سلامه الله  الیها که بشهادت رسیدند- درمورد اولی درشب بیشتر موفقیت با چریک است- ومیبایست درنقاط درگیری چنین تمهیداتی را انجام داد قبل از نقطه درگیری که میبایست با فراست انها را شناسائی کرد- بعد از تپه های تاکتکی درفاصله ییش از نیم کلیومتر به سمت پاکستان در اطراف جاده خاکریز بلند نیم دایره زد که ضد شیب به سمت منافقین مین های ضدنفر در روکش سنگر به صورت خاصی که قابل عبور برای خودی باشد جا سازی کرد وسپس از ان خاکر یز تا خاکریز نزدیک به تپه باید مین کاری خاصی کرد که برای خودی قابل عبور باشد وباغچه های توخالی کم عرضی  دربعضی از انها مین کارگذاشت- در روی تپه کمین تخصصی به این صورت که یک گودال کوچک در داخل تپه بوجود اورد که یک راهروبه پشت تپه دارد جلوی ان دو مکعب بتون ارمه که روی یک لایه سنگ دارد وچرخ دارد واز درون توسط دومحور حرکت میکندقرار داد که دردرون قرا میگرد وبه فاصله کم زمانی دشمن درهدف قرار گرفت تیراندازی می کند وسپس از راهروی به کمین پشت کوه میرود که ظاهر یک کمین معمولی است که روی ان کیسه شن گذاشته است ولی از اکمین توسط یک راهروی سرپوشیده به داخل یک اطاق بتون ارمه میرود که توسط سوراخی مت.وجه میشود زمانی که چریک به سنگر ار-پی- چی زد وبه سمت سنگر حرکت کرد درسنگر قرار میگیرید وتیراندازی میکند وسنگر کمین معمولی که به کمین تخصصی مربوط میشود افرادی از کمین معمولی فرار میکنند از راه درور که دشمن انها را میبیند وبه محضانکه به کمین معملی نزدیک میشود از  کمین تخصصی به انها تیراندازی میشود درشب وحتی روز باید بر اساس گمانهای دقیق علم نظامی قبل از برخورد اتش تهیه ریخته شود ودیده باانها که به تپه میرسند با تیرالندازی دقیق با شم وحدش دقیق تیراندازی میکنند با منوری که مداوم از جلو به عقب میرود وغالبا با هشت منور پو          پشش میدهد تیراندازی روی  واحدهدف اغاز  میشود با اتش تهیه واتش هائیکه بعدا هد ایت میشوند افرادبه جلو میرونند ومیبایست دوگره توپ خانه ای هد ایت اتش  رابعهده بگیرنندکه اولی از فاصله دور تا نزدیکی های  خطمقدم تیراندازی میکند وتوپخانه دوم از داخل زمین بین دو جبهه تا نزدیک توپخانه خودی تیراندازی میکند وچناچه توپخانهاول موردهدف واقع شود توپخانه دوم تیراندازی میکند- درضمن تیاراندازی  زمانی که شدت اتش دو طرف زیاد است- دونفر خودر دروسط بین دو گروه در بیابان بین دوگروه  ویا جنگل  ویاکوه ویامرداب در جای مطمئنی مخفی میکنند  وفقط تیراندازی هوائی میکنندوزمانی نیروهای خودی عقب نشنینی میکنند که همچنان اتش میریزید  انها موقعیت دشمن مداوم گزارش میدهند – درزمان مناسب هم میتواند عقب نشنیی کنند-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99