سفارش تبلیغ
واحد طراحی
واحد طراحی

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم- بحثی با افراد کمونیست وفدائیان اقلیت درخارج وهمچنین برادران مسیحی ایرانی درخارج کشور- اقایان اقلیت فرمودند یکی از شعارهای ما- ازادی است شما فکر کردید اقدامات شما را یا ما نمیدانیم ؟ ویا فراموش کردیم؟ شما افرادی از شمابریدند وگفتند ما چیزی به کسی نمیگوئیم کشتید وبسیار افراد بی گناه  ذر ابه دستور انگلستان کشتید- کل شما افرادی بسیاربیسواد – نفهم- بیشعور هستید ئکه فقط بدرد مخزدوری شرق وغرب میخورید خودتان با کمونیست های دیگر دنیا مقایسه نکنید تازه انهاهم بسیارموارد احمق هائی بیش نبودند- مداوم استعمار یاد داده است که کنگره بگیرید وبه شماگفتند معلومات شما کشک است باید فرمان ببرید- شما اگر مدیریت داشتید وشعوریداشتید که وضع شما این نبود- کمال بیشعوری استدرخارج هستیدوبه شما اجازه کانال دادهاند- مگر مفتی است که به شما کانال میدهند  خیلی برای ازادی دل میسوزاند؟ فلسطین مگر کمونیست ندارد سیاست انگلستان چه بهائی به انها داده است جز انکه سران کمونیست انها کشت واب از اب تکان نخورد شما این ملت نمیشسنا سید- من داستانی تعریف کنم-در اوج قدرت شاه روحانیت درمسجدنو- دعوت عمومی کردهمه گفتند کشتار است دربیرم مسجد دودرب داشت دربداخل میدان شاهچراغ اطراف درب گارد شهربانی بود کاملا مجهز ماشینهای زیادی اورده بودند که افرادر ابه زندان بی اندازند- درب دیگر باز گارد بود تمام مسلسل مجهزبه سرنیزه بود که جلو گلو بگذارند-منواذد مسجد شدم تمام افراد گاردقدبلند اتخاب شده مجهز به نارنجک جنگی وگازی وچهار خشاب فشنگ با ماسک سیاه وجناب طوطیان ایشان مجهز یک عینک سیاهز ده بود هرکس که وارد میشد به اوخیره میشد وگارد محکمی هم گرفته بود باخودم گفتم ابهتات را نشان خواهم داد واین فکر را هم مردم کرده بودند-وارد شبستان شدم متوجه زنان بیشترانها زنان شهربانی وارتش مانند ان بود بعداهم صحت مشخص شد به در دیوار عجیب نگاه میکردند وبه مردان که وارد میشد یاز یر چشمی تیز نگاه میکردندویا خیره میشدند من درمرز زنان ومردان نشستم جناب ایت الله معزز مصباحی رحمت الله  سخنران بود- بحث ایشان این بود که همه ایرانی هستیم این مسائل چیست رخ میدهد؟ وماتمدن بزرگی داریم ودین باعث نجات این ملت است اگر این دین نبودما جزو شوروی بودیم ورسید اینجا چهار پیرمرد استخواندار بنام مرجع که تقاضای صلوات کردم که اینها دین مردم ومملکت راحفظ کردند ومن مداوم با بیانتیکه راجع به مرجع وعلما صحبت میکردند تقاضای صلوات میکردم ومداوم صدای  صلواته عظیمتر وبلند وباشکوه تر میشد وزنان تعداد اندکی بودند ویا فقط میگفتند بیار نازک وکم جان عجل فرجهم تا انجا ایشان  فرمودند وقت ما محدود است اجازه بدهید من جملات خودرا تمام کنم انجا من ساکت شدم بیرون امدیم من متوجه شدم طوطیان سرش پایئن امده ومانند گرگ تیر خورده است- وجناب حضرت ایت الله مصباحی رحمت الله علیه با طوطیان صحبت میکردند وایشان نه انگار که کسی باایشان صحبت میکند خیره به مردم بودن وهرکس ایشان را میدید به ایشان باغضب نگاه میکرد مردم ازدم درب میدان شاهچراغ بیرون رفتند سوار ریوکردندبردند ومردم باز گشتند به سمت درب کوچک رفتند که گارد  زنجیر بست وسرنیزه روی گلو گذاشت مردم الله اکبر میگفتند یک باطوم ضعیفی بسر یک طلبه زد که خون فوران کرد که امد لب حوض  که سرش بشورد مردم عقب رفتند عدهای زیادی همان جا ایستادند وباز عده کمی جلورفتند درهمین موقع سیل خانم ها به سمت همان دربرفت وبا الله گفتن وگفتن برادران جلوبروید هجوم شروع شد تاغ انجا که میتوانستند زدند ولی سرانجام زنجیر پاره شدوراه باز شد  شایع شد جوانان وبازاری ها میگیرنند یک طلبه جوان فرمودند جوان همراه من بیایدند وما همراه ایشان سلانه سلانه درحالیکه ایشان درباره غذا زندان جوک میگفتند از گارد عبور کردهایم که موجب خنده گارد شد وارد میدان شدیم درمیدان ایستاده بودند که دل وجرئت به دیثگران بدهند جمعیت که امد که اماده حرکت بودکسی گفت مرگ برشاه که سرباز ها وگارد از ریو پایئن پریدند وشروع به زدن ودستگیر کردن شد که همه فرارکردند-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99