سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم- نگاهی به کتاب – نماز وعبادت حضرت علی علیه السلام-بخش هفتم-استراتژی امیر المومنین علیه السلام واله والسلم میتوان به سه قست تقسیم کرد حفظ اخرت ملکوتی- حفظ ارزش ها واخلاق کریمه- حفظ دنیای ممدوح- ودرهرسه بخش دراوجی است که فرشتگان اورا دراین راه ها حمایت میکنند بخصوص درجهادکه دشمنان ناجوانمرد سعی درخدشه دار کردن ان بودند—در حدیثی از رسول اکرم صلواته اله علیه واله والسلم---حضرت جبرائیل علیه السلام- فرمود- ای محمد-سوگند به انکه تورابه حق به پیامبری  برانگیخته- همانا اهل اسمانها بیشتر از اهل زمین به اومعرفت دارند- اودرهیثچ جنگی تکبیر نگفت جز انکه مانیز با اوتکبیر گفتیم وحمله ای نبرد جز انکه باوحمله بردیم وشمشیری نزد جر انکه باو شمشیر زدیم- یعنی خونی ناحق نریخت  وجهاد ایشان موردرضایت الهی بوده است وعلاقه ایشان به خداوند منان قابل وصف نیست- باوجودانکه میدانست کوفه به اوجفا خواهند کرددرحق انهاایثار کرد انچه میتوانست برای انان انجام داد-ولذتی که از عبادت میبرد وصف ناپذیر است- وخداوندمنان دوستدار شدید عبادت اهلبیت صلواته الله علیهم اجمعین بود-جناب  ابودردا- نقل میکند- انگاه کهوقت نماز فرا میرسید-امیرالمومنین رنگ چهره اش دگر  گون شده ومضطرب میشد به حضرت می گفتند: شماراچه میشود؟ پاسخ میداد: وقت دانجام امانتی رسیده است که خدای بزرگ انرا به اسمانها وزمین وکوه ها عرضه کرد وانها نتوانستند انرا  بپذیرنندوانسان انرا پذیرفت درحالی که از همه ناتوان تر بود: پس من نمیدانم ایا این امانت سنگین را نیکو برداشتم یانه؟ دغدغه وجودی حضرت- وبدیهی است که این دغدغه جاری درتمام ابعاد ایمانی وتقوائی حضرت میشودباتمام وجود توجه خودرا به مبدا حقیقت معطوف میداشت- وایشان عرفان رامعنی کرد-حضرت علی علیه السلام فرمود-:"ای خدای من!من این نماز خودرا درپیشگاه تو انجام دادم: اما این رامیدانم- که تونه نیازی بدان داری  ونه چشم ورغبتی به ان دوخته ای:"بلکه من نماز- برای اطاعت تو ومحبت واحترام  به فرمان تو انجام میدهم-که تنها عشق لفظی وصوری نیست- محبتی است کهانطور که محبوب میخواهد عمل میکند


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99