سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-نیم نگاهی به موادمخدر- درغرب پلیس توانی برابر صد برابر مافیای مواد مخدر دارد ولی قدرت انرا ندارد ودرحدود 99درصد مردم مطلع شوند به پلیس گزارش میدهند هرنوع نابهجاری را گزارش میدهند وبسیاری از فروشندگان خرده پا متنبه میشودگزارش میدهند وهمچنین افرادی که خودشان مواد استفاده میکردند- یک فردی درلندن تعدادی لیوان میخرد نزدیک ظرف زباله(تانک) یکی ر امحکم به زمین میزند وبعد با پا خرده شیشه بروی چمن وزیربوته شمشاد میگذارد یک خانم پیرزن انجا بوده است میپرسد این چه کاری بود که کردی ان مردمیگوید خواستم ازمایش کنم ایشان مگویدباخرده انرا درظرغ زباله بی اندازی ایشان جواب میدهد به همین علت نزدیک ظرف زباله زمین زدم به کمک هم با یک تیکه مقوا خرده شیشه درظرف ز باله میاندازد وبلافاصله جریان به پلیس گزارش میکند درهمان منطقه فردی درایستگاه اتوبوس یک روزنامه لوله میکند ومدتی از درون ان به اطراف نگاه میکند وسپس بافندک مقداری را اتش میزند وانراخاموش میکند وباز دلیلش را میپرسند جوابی میدهد باز بلافاصله به پلیس خبر میدهند ونسبت به موادمخدر بشدت حساس هستند درامریکا این چنین است وانها بقول خانم استاد انگلیسی دلائل پوچی دارند- یک دلیل این است نوجوان درامریکا تاسه بار تجربه کنند بسیاری ازانها انرا رها خواهند کرد واین بهتر است دریک کشور خارجی بخواهند این تجربه رابکنند بین سه تاهفت بار امادگی برای معتادشدن است واز ده بار به بعدنشانه معتاد شدن است بیش از سی وپنج سال قبل پلیس امریکا به سازمانهائی تحقیقات میکردند ویاحساس بودن ویا ":های تک": اطلاعات میداد که فلان فرد خرده فروش به ماگذارش داده است وایشان را اخراج کنید وانها زیربار نمیرفتند ومیگفتند موادمخدر مانندمشروب است تاز مانی که ما متوجه مسائلی نشویم کاری انجام نمیدهیم ودلیل انکه تولید موادمخدر میکردند میگوفتند ماتولید نکنیم سوئیس برنده میشود وپول نجومی به جیب انها خواهد رفت- امادرجهان سوم مسئله سیاسی حرف اول رامیزند وقدرت پلیس ضعیفتر از قدرت مافیا است وبا اینهمه مواد که مثلادرایران بچنگ میاید هیچگونه صرف اقتصادی بریا تولید کننده نیست ولی چون غرب پشتیبانی میکند وتکنولوژی اسان دراختیار انها میگذارد ومسائل دیگر این کار میتواند ادامه پیدا کند چون فردمعتاد ازدست رفته است- اخیر اروی شیطان پرست ها رادارندروی ان علمی کار میکنند همانطورروی بهائیت وهابیت کار کردند به درجه مقبول جهانی برسد واخیرا در روسیه داردباب میشود به محض انکه به حدکمال رسید انرا واردجهان سوم میکنند این نوع اندیشه به یک سری قطب نیرومند نیاز دارد درنتجه سرنخ در دست انهاست که مداوم انر نو به نو کنند-


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99