سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-نبردسوریه نشان داد که هیچگاه شورشیان قدرت یک جنگ کلاسیک رانخواهند داشت که خود بزرگترین ضعف خواهد بود لذا از دادن ادوات سنگین میکانیزه مانند تانک خود داری کردند مگر انکه تصور شود جنگ در مرزها ر خ دهد واین نبرد ها ساده نسیت وتخصص بالائی را میطلبد ویک کار حرفه ای است- در جنگ هیچ چیز نا محدود نیست بعناون مثالدر بحرین دیگر با ماشین نمیتوانند انسان رابکشند چون ظرفیت افکار عمومی لبریز شده است وقتیکه لبریز شد خود بخود عکس العمل بخرج میدهد گرنه بخوداش ضربه وارد میشود امروزه ورق درسوریه بر گشته است- جناح رادیکال حیوان زشتی شدند وجناح مستبد – ازادی خواه وانسان دوست شده است به همین علت است یک کارشناس بنام اقای ریم ترکمانی از طرف شورشیان از لندن به امریکا رفته درجلسه مسئله سوریه به انها  پیوسته است  ایشان فرمودند یک فرصت تاریخی پیش امده است که یک راه حل سیاسی بحران سوریه  باید حل سیاسی کند وچناچه دراین نبرد شورشیان شکست قطعی بخورند سیاست امریکاهم شکست قعطی خواهد خورد واقای رادوان زیاده مسئول حقوق بشر سوریه ومسئول تحقیقات سیاسی واستراتژیک بیان کرده است که هیچگونه امیدی به یک متد نظامی وجودندارد واین نکته که امریکا سرانجام درگیر نظامی خواهد شد یک فریب است- وقتیکه راه حل های نظامی مسکن هستند وفقط زمان را بدست میاورنند وسرانجام میبایست عقب نشینی کنند  سرانجام باید تن به صلح داد- کنترول خوب هوائی وتفنگ های دور زن سیمروفکه میزان خطا درپانزده کیلومترفقط ده سانتمیتر است ومسائل دیگر کم کم روحیه برد را برای یک نبرد قطعی ازدست دادهاند نیروی های ارتش به حدکفایت دارندمیرسند به محض انکه جناب ریس جمهور بشار اسد فرمودند ما دراین زمان اولین اولویت ما ارتش ازاد است بلافصله گروه النهضت گفت چناچه ارتش ازاد به فرمان مانیایدانهارا قتل عام میکنیم  وهیچگونه کمک نمیکنیم واز منطقه بیرون میکنیم یک بلوف نظامی است- امید است در زمستان حملات کوبنده وسیعی وپر قدرتی  انجام بگیرد-انشا الله


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99