سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم- به بهانه شهادت پرا فتخار مردان محب خداوند وائمه اطهار به خصوص اماحسین علیه السلام سالار شهیدان ومظلوم ترین انسانها- وقتیکه با انگلستان میرفتم با هواپیما هما بعداز انکه به یونان رسید وتوقف کرد بادزیادی دراتن میوزید خلبان هم انرا اعلام کرد که کمربند ها محکم بسته شود هواپیما تقریبا خالی بود ویک خانم پیرزن امریکائی امد پیش من که جلونشسته بودم نشست- بسیاری جدی واخمو مهماندار یک دختر بسیار جوان بود نمی دانم چرا کمی من راچند بار دید کمی وقیافه اش ناراحت بود ازمن پرسید توریستی میروی انگلستان ویا دانشجو هستی گفتم دانشجو هستم به من گفت مردم انگلستان با غریبه زیاد خوششان نمیاید وکار به انها ندارند زبان بلد هستی گفتم بله تا حدودی بلد هستم گفت من شمارا در فرودگا برای عبور از گمرگ کمک میکنم کفتم متشکرم این کار برای من ساده استایشام دقتر ما درفلان جا است اگر مشگلی داشتی به انجا مراجعه کن من فکرکردم میخواهد منرا کمک کند دلاش برای من سوخته نمیدانستم دارد منرا تست میکند وازمن کمی ترس پیدا کرده است- شاید من زیادخوشحال نبودم ومداوم انچه را میدیدم مینوشتم- هواپییما بسیار تکان خورد یکدقعه به سمت بالاپرتاپ بطوریکه سرهمان مهماندار به سقف خورد واخی کشید من به ایشان گفتم این چه نحو خلبانی است ایشان باعصبانیت گفت ایشان جز بهترین خلبان های دنیا است حتی اگر خلبان امریکائی بود امکان سقوط داشت در ضمن به ما کوتاه ترین خط را دادند ونمی توانیم جز چند درجه تغیر جهت بدهیم من فهمیدم خیلی بچه است خانم امریکائی به کن گفت این چه نحو خلبانی کردن است مگرندید که چه بادی میامد ایشان میبایست جهت را تغیر میداد من هم گفتم جریان به ایشان گفتم چنین پاسخ داد ایشان گفت کاری به این دختر نداشته باش قطعا به ضرر اوتمام میشود خانم مهماندار که پشت من نشسته بود با اصرار پرسید این خانم چه گفت منهم که ادم بی تجربه وساده لوح بودم جریان گفتم- با عصبانیت گفت این پیرسگ چقدر به زندگانی جسبیده است اینهم جوان این جا است چیزی نگفتن بیخود نیست که میگویند هرکه پیرتر شود بیشتر به دنیا میجسبد بالفاصله این میرود وشکایت به دفتر میدهد-امد پیش ان خانم .گفت چیزی نمیخواهید مثلا قرصی نانی ان خانم گفت فقط کمی ماست به من بدهید سرش پائین بود خشم فراوان این جمله گفت وایشان رفت ماست ابکشیده اورد وتوضیح داد رفت به منگفت کمی ماست بخور برایت خوب است- وارد فرودگاه شدم من به نوبت پیبش مسئول گمرگ کار به سادگی تمام شد داشتم به سمت درمیرفتم در طول قدم زدن یک خانم انگلیسی چهل ساله با کلاه شوالیهای لباس ابی خوشرنگی روی صندلی نشسته بود مجله میخواند یک نگاه تیزی به من انداخت وسرش پائین انداخت من کی ترسیدم وزود بر طرف شد یاخود گفتم چقدر بهتر ازما انتخاب افراد میکنند وچه خوب تعلیم میدهند همین موقع یک خانم ایرانی خوداش رابه منرساند .گفت ان خانم رادیدی گفتم کفت من خیلی ازایشان نرسیدم گفتم مهم نیست مامور امنیتی است   برگشتم دیدن همان مهان دار درحال اشاره کردن به همان خانم هست دم در یک پلیس امد فرمود اطاق مخصوص بفرمائید یک بازرسی ساده است گفتم دلیل چیزی ایشان گفت من نمیدانم ققط به شما میدهند شما مشگل سینه نداشتید ومن را به یک اطاق بردند ویم هواپیمای هندی امده بود چند نفر ازانهااورده بودند فردی اوردند که احتمالا روسی بود خوب همه نگاه کرد مدتها فقط به من ایشان باشد عکس سینه گرفتند که کاملا نشان میداد مصنوعی است وبعد ازاد شدم- ادامه دارد

 


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99
آذر 99
دی 99