سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم- نوشتاری به بهانه اخراج اشوب انگیزخانم"اوک تاویا نصر": از رسانه سی ان ان امریکا- این اخراج بسیار در رسانه ای غرب پر سرصدا شد حتی خانه مطبوعات استرالیا دربخش تجزیه وتحلیل مطبوعات ورسانهای جهان نیز مقاله دراین باره نوشت – که همچنان بنزین بحث کردن درمیان تماشاگران میریزد ومفسرین برجسته دانشگاهی ومطبوعاتی تصمیم سی ان ان را ترسوئی وبدون دل وجرات نامیدهاتد که ایشان بعنوان مفسررسانهای هوائی خاورمیانهای بود .که از موقعیت خوداش خارج شد بنا برگفته خانم پریسا خسروی چنین بیان کرد که خانم اعتبار وخوشنامی خانم نصر به خاطر عبور از حالت صلحجویانه وارامشدهنده عبورکرده است ؟ به خاطر نوشتن یک مقاله با اهمیت در بخش شخصی خوداش در تیوتر که با بیان اخترام انگیز درباره ایت الله العظمی محمد حسین مقضل الله قلم فرسائی کرده است ایشان تاسف خوداش که سعی میکرد با بیان یک مسئله پیچیدهای ؟مانندانهائی که ذکرشئ بیان کند-صیهونیت هاهم یچیزرادرغرب برد وباختی کردتدمتاسفانه حتی سیاست را من یک دوست ژنی انگلیسی دردانشگاه لندن داشته امایشان بیان میکرد علاوه بردوست دخنر انگلیسی یک دوست دختر فرانسویدارم ویک اسپانیائی ویک پرتقالی وهرکدام هوس میکنم دعوت میکنم وبا مدتی باهم هستیم حالا تصمیمگرفتن دوست پرتفالی دعوت کتم که چند واحدبیشتر برایگرفتن لیسانس زبان انگلیسی از دانشگاه لیسبون ندارد مدرک ایشان را به دانشگاه لندن بردم که چون قرار است دوسالی در لندن باشد دانشگاه لندن هیچکدام از واحد ها راقبول نکردپس از زد وخورد بیست درصدپذیزقت باز من زد وخورد کردم گفتمچرا ایشان گفت انها به جهنم بروند زبان که انتها ندارد همین امتحان را ازخوداین استاد بکنند ردمیشوند وازمثل منی هم بکنند رد میشوم البته ده درصدی لیسبون مقصر است بالاخر تادوسال را قبول کردن که بعضی درسهاهم کلاس تکمیلی ببیند مشخص بود که لیسبون ان اشتیاقی که جهان سوم به زبان انگلیس نشان میدهد نمیخواهد نشان دهد- جناب اقای والت همراه با اقای جان میر شیمر از دانشگاه شیکاگو که یک کتاب بسیار جنجالی با این عنوان:" لابی اسرائیل وسیاست خارجی امریکا درسال2007رانوشتند البته نضادهائی بین امریکا واسرائیل درحال شگل گرفتن است ولی به این زودی پاسخ نخواهد داد ولی با قدرت گرفتن مسلمانها که یک روزنامه امریکائی به ان اشاره کرده است با ورود نمایندگان قم ونجف والازهر نشانی از شگل کرفتن قدرت دراسلام است ولی نکته مهم این است که روزنامه غربی اشاره کردن که بمب گذاریهای برعلیه شخص ایت الله العظمی فضل الله با همکاری عربستان سعودی بوده است واین یار غار امریکا واسرائیل دروزطه باخت قرار مگیرد ولذا میبایست که یک نبرد سیاسی را شگل داد بخصوص نویسنگان مزبور تاثیرات بسیار عظیم لابی ها طرفدار اسرائیل در شگل گیری سیاست امریکا وکنترول رسانها وجامعه امریکا بخوبی نمایان است اسرائیل اختاپو.سی که از قعر دریای مدیترانه بیروت امده است وپای های درغرب وشرق درحال نفوذ دادن است واین همان امتحان سخت الهی است که درظهور حضرت ولی عصر ارواحنا فدا مدخلیت تمام دادرد- ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99