سفارش تبلیغ
ابزار بهینه سازی سایت
ابزار بهینه سازی سایت

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمان الرحیم- با الهام از حضرت حجت السلام استاد معزز جناب اقای علی اکبر مهدی دامت افاضاته الشریف- خداوند منان درتورات فرموده است عهد من یعنی دوازده امام که بعدا یهویدان به ریس تغیر کلمه دادن درنسل پیامبر اخر زمان از نسل حضرت اسماعیل علیه السلام است عهد مانند کتاب  میماند که بایدانرامحکم گرفت یعنی درنسل حضرت اسحاق نبی بوده است ولی امام ندارند وبعضی یهودیان بهمین دلیل مسلمان وشیعه شده اند پس خلیفه که به سایت ایشان مراجعه بفرماید از حقوق الاهیه خاص است-خلیفه الرسول به معنای محض  ان نیست خلیفته الله  به معنای محض او است که خلیفته الرسول به تابع ان هست یعنی اول خداوندمنان انتخاب میکند وسپس ان شخصیتر ا الرسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم  ان انتخاب رابیان وتائید میکند وانتخاب انبیا علیهم السلام اجمعین هم به همین صورت است- روایت تاریخی زمان انتخاب بین علی علیه السلام وعثمان شرط رابراین گذاشتند که هرکس خلافت را میپذیرد بایداحکام  ومنش وروش دوخلیفه قبلی راهم بپذیرد وامیداورم دراین روایت اب دردرونش نکنند ولی حضرت علی علیه السلام منش وروش اندو جنابان را نپذیرفت پس خلیفه الله وخلیفتهالرسول هم نبودند واگر بودند حضرت علی علیه السلام حتما روش ومنش واحکام اندور ا میپذیرفتند-به—حضرت عباس علیه السلام  – پدر وبرادر بزگوار خودر ا حق مجسم میدانستند  ولی محمد فرزند خلیفه اول پدر خودرا  وخواهر خودرا درراه اشتباه میدانست  معاویه علیه العنت یک نامه ای برای جناب محمد نوشت که دران ذکر کرد که محمد راه پدر خودات رابرو چناچه او به بهشت رود ماهم به بهشت  میرویم وچناچه به جهنم رود ما هم به جهنم میرویم – بهشت وجهنم که شانسی نباید رفت علما انرادلیل بر ان میداند که معاویه اصل به بهشت وجهنم معتقد نبوده است وگرنه بدین نحو بیان نمیکرد بلکه دراه دنیا بوده است که انرا روش بهتر برای خوداش تشخیص داده بود- درحدیث  از پیامبر ارکم صلولاته الله علیه واله والسلم است که ایرانیان انچنادیدی تیزدارند که ستاره ثریا میبنیند که دیدن ان سخت است مسئله هوش نیست هوش ها فردی واز یک سری قوانین ثابتی تبعیت میکند مسئله هم تنها بدنبال دیدن نیست خیلی بصیرتهای وحقایق اسلامی را درک میکردند مسئله مهم عمل کردن است که متاسفانه همیشه برضد ان حقایق عمل میکردند مشکل انجا است- به سایت ان بزرگوارمراجعه کنید


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99