سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-به بهانه عمل وحشیانه پلیس فرانسه برای یک خانم محجبه- بخوبی روشن است تعلیماتی که به پلیس فرانسه داده اند یک تعلیمات فاشیستی است که کم کم خشم مردم فرانسه وجهانیان را بر میانگیزد – در زمان رژیم منحوس پهلوی زنان نیمه برهنه خارجی به ایران میامدند –مردم تحمل میکردند- جوان چهارده ساله ای که زمانی به پلیس فرانسه اعتراض میکند – پلیس مخفی فرانسه گلوله به صورت میزند که چشم اورا مجروح میکند – حتما طبق دستور حضرت مسیح علیه السلام رفتار کرده اند؟؟!! وبدنبال او خشم ملت بر انگیخته میشود جناب ریس جمهور اطریش مطلب درستی گفته است که حکومت هائیکه تاریخ مصرف انان تمام شده است به جای انکه بقول خارجیان چند هسته وشاخ وبر گ به ایدلوژی خود اضافه کنند به سمت رادیکال جهنمی میرونند که اخرین انها جناب سارکوزی است که از یک کاپیتالیست ورشکسته منحط میخواست دفاع کند وجدید اقای اولاندهم تحت تاثیرات- جادوئی- شیطانی اجداد مافیائی فرانسه – امریکا به مرز خودکشی نزدیک میشود ولی حرف اخر را همیشه مردمان بخصوص عقلا خواهند زد وتاریخ را نمیشود بر گرداند – بلافاصله 250 جوان جمع شدند وشروع به سنگ پرانی به پلیس شدند وپلیس با گاز اشک اور به جنگ انان رفت- ویک شخصیت پلیسی انرا یک فاز سفت وسخت نامید- شورش از ساعت هشت ونیم بعد از ظهر شروع شد وتا دوصبح بعد بصورت پراکنده ادامه پیدا کرد در این مدت شوهر خانم مورد حمله اوباشان پلیس واقع شد وسعی میکرد که پلیس به زمین بزند- بنا بر گفته بازرس پلیس- واین خود نمایشی برای ایجاد اسلام هراسی در فرانسه است- وباوجود انکه فرانسه بخوبی از مسئله وموضوع حجاب دربین مسلمان مطلع است مداوم با ایجاد تحریکات زیادی موج های جدیدی رابر علیه حجاب ایجاد میکند – فرانسه قانونی در بهار سال2011تصویب کرده است که پوشاندن تمام صورت ممنوع است ومسلمانان بهتر است کهحجاب تمام صورت را انجام ندهند که بهانه ای بدست پلیس فرانسه ندهند واین راهم پلیس فرانسه بداند که فرد ترویریست – فرد معمولی نیست ودوره دیده است وباتکتیک های روز مجهز است – وتا امروز 700 مورد مشابه پلیس افراد رذا بازجوئی کرده است رهبران سیباسی حومه "تراپس": مردم را به ارامش دعوت کرده اند- وزیر کشور فر مودند که سیاست حمله پلیس به موسسات ومردم بی معنا است ومسئله ای راحل نمیکند وقابل قبول نیست وریس جماعت ضد اسلام هراسی اقای عبد الله ذکری مردم را به ارمش دعوت کرد- از قدیم گفتند خدایا به انکس کهدعقل دادی چه ندادی وبه انکه عقل ندادی چه دادی؟؟


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99