سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم- خلاصه ای ازجلسه ملاقات بین جناب اقای بشار اسد ونمایندگان لبنان برای تائید وتصدیق مقابله سرسختانه وهمه جانبه سوریه درمقابل تروریسم شیطان صفت غرب زده- در مقدمه روشهای توسعه بین اعراب ومنطقه بصورت عمومی وکلی وبین سوریه ولبنان بصورت خاص مطرح شد جناب اقای بشار اسد موقعیت فعلی سوریه را تشریح کردند که مداومقدرت مبارزه خود را ارتقا وبهبود میبخشیم وتا تمام مراحل این مبارزه راباقدرت بالائی طی کنیم ودراین امر ثابت قدم هستیم وبه هیچ وجه قصد مذاکره با حزب تکفیری وتروریست های دیگررا نداریم وبه موازات انهم درحوزه سیاسی برای حل بحران کوشش میکنیم- ایشان تاکید کردن که قدرت لبنان یک قدرت کمی نیست یک قدرت واقعی وبسیار نیرومند است ویاداور شدن سرمایه های گرانبهای فرهنگی وسیاسی وتنوع نژادی وفرهنگی لبنان که فرهنگ سوریه همیشه درتحکیم ان کوشیده است امروزه مواجه بایک تجاوز وهجوم هوشمندانه منطقه رامورد هدف قرار داده است که میبایست به کمک کسانی که میخواهند انراخنثی ونابود کنند براید توطئه خارجی درصدد است که نقشه سایس- پیکو(نمایندگان انگلستانوفرانسه که خاورمیانه راپس از جنگ جهانی دوم بین خود تقسیم کردند)دوباره خلق کنند که تقسیم بر اساس فرقه گرائی ونژادگرائی خواهد بود- ایشان یاد اور شدن حوادث وشواهد اخیر که امروزه درکشورهای عرب رخ میدهد منطقه میطلبد که بعنوان قوانین شرعی وعرفی وکشوری منطقه باهم متحد ویک پارچه شود- بخصوص در ایده ها واندیشه ها یاداور شدن سوریه ولبنان همیشه درخلق ایده ها وانسجام باهم پیشرو بودند بعنوان مثالبخصوص در اندیشهای ناسونالیستی- پان عربیسم- ناصریسم حزب های باقدرتی رابوجود اوردند. وهمراه همدرتوسعه بسیار زیاد انسجام ناسیونالیستی عربی چه در افکار وچه دراحساسات سرامد بودند- ایشان اضافه کردند نقش بارز امروز متحمل سرمایه گذاری بیشتری نسبت به قبل است بخصوص که هدف تقسیم منطقه میباشد- طرف مقابل بیان کرد ما نمایندگان لبنان تایئد وتصدیق میکنیم که مردم لبنان قصد دارند در عربیسم ومقاومت  پایداروباقی بمانند وانچه سوریه با ان مواجهه شده است ومورد هدف واقع شده است برنامه سرتاسری منطقه عربی است واعراب میبایست درخفه کردن این توطئه دستجمعی شرکت کنند واین امر نقش پان عربی- وتمدنانها واسلام مدرن است انها تصدیق کردند سوریه درخانه مقاومت باقی خواهد ماند واز این خانه بخوبی میزبانی  ودفاع خواهد کرد واضافه کردن که شهدای مردم وارتش سوریه نمایندگان افتخار وعظمت ملت عرب خواهند بود


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99