سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم- بیوگرافی جناب اقای بشار اسد ریس جمهمور ملت شفیق سوریه – محل تولد شهر مشق سال تولد یازده اکتبرسال1965- موقعیت خانوادگی- ایشان با خانم ":اسما اسد": ازدواج کردن ودارای سه فرزند دوپسر ویک دختر میباشند- در سال 1977 مسئول طرح ملی توسعه علوم انفورماتیک باهمکاری وزرات علوم شدندکه دسترسی اسان ورایگان که از طریق سازمانهای تعلیم دهند  که بصورت رایگان حاصل میشد رافراهم اوردنددر سال1982 فارغ التحصیل از دبیرستان شدند ودر رشته چشم پزشکی در دانشگاه دمشق به تحصیل مبادرت ورزیدند ودر سال1988 فارغ التحصیل شدند وتخصص خودشان را دراین رشته قبل ازانکه در انگلستان پیگیری کننددر بیمارستان تخصصی چشم پزشکی تشرین متعلق به ارتش تا سال 1994 به تحصیل ومطالعه ادامه دادند- وتا قبل ازانکه سمت های رسمی سیاسی مورد اعتماد مردم رابدست اورند فعالیتهای اجتماعی وسیاسی متعدد ودرحرفهای پزشکی رامشغول بودند در سال 1995 به ریاست سازمان کامپیوتر سوریه منصوب شدند وفرهنگ همگانی کردن اطلاعات وعلوم رایانهای-ای-تی را درسطح ملی بعهده داشتند-از سال 1995 مسئولیت اصلاحات برنامهای دوسازمان وزرات خانه اموزش وپرورش وتحصیلات عالیه هم بعهده داشتند – تعلیمات ومطالعات نظامی ایشان از سال1985 بعنوان افسر پزشکدر مراکز درمانی نظامی اغاز شد وتعلیمات متعددنظامی ر ا از اواسط سال2000 را شروع کردند وتا درجه سرتیپی نائل گشتند وسپس جزو فرماندهان طراز اول رهبری نائل گشتندچهدر طبقه صف وچه درطبقه ستاد ودر ما ژوئن سال 2000 بعنوان ریاستحرب بعث وهمچنین ریاست کمیته مرکزی انتخاب شدند- ودرهمان سال بعنوان ریسجمهور مورد اعتماد وانتخاب مردم برگزیده شدند وبا سوگند خوردن در مجلس مردمی ودرجلوی نمایندگان مردم ریاست جمهوری ایشان رسمیت یافت ایشان دوباره بعنوان ریس حزب بعث وهمچنین ریاست کمیته مرکزی در کنگره حزب در ماه می سال2005 انتخاب شدند ودر سال 2007 دوباره ایشان به ریاست جمهوری مورد اعتماد وانتخاب مردم نائل گشتند وپس از سوگند خوردن درمقابل نمایندگان مردم درمجلس مردمی بعنوان رهبری که میتواند درمسائل قانون اساسی دارای اختیارات باشد بر گزیده شدند- اولویتهای ایشان در سطح ملی-وداخلی-1-تهیه وبه جنبش دراوردن یک استراتژی غرورانگیزکه تدریجا اصلاحات اجتماعی- اقتصادی رافراهم میاورد واقتصادبازاری تعاونی را بشدت نیرومند میسازد-2-فراهم اوردن فضای سیاست وقوانین خاص برای توسعه قوانین والگوهای ثابت-3- بهبود ومستحکم کردن فضای سرمایه گذاری وباز سازی ومدرن کردن سازمانهای پوشش دهند که قدرت انگیزه ایجا دکننده را دارا باشند زیر ساختهای مورد نیاز- ساختن شهرهای صنعتی- مناطق ازاد وازادکردن تجارت( که تا امروز دوازده مرتبه به میزان اغاز رشد داشته است)-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99