سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

  بسم الله الحمن الرحیم-تراژدی سوریه- بخش دوم- شورشیان از مرکز دمشق تا پنچ کیلومتر ی دمشق که بیشتر درخارج از دمشق مستقر شدند که البته این خود بر اساس تاکتیک های نظامی است ومیبایست سوریه مراکز واحدها رپراکنده کند که نتواند با تلفن وضع را بخوبی ر ای گروهای درگیری در نواحی دمشق توجیه کن وتاکتیک های حیله رابزند که گمراه شوند در نظامی میبایست دشمن اطلاعات دقیق را نتواند بدست اورد واگر بتواند بسختی انرا پیدا کند ومیبایست دشمن را مداوم گول وفریب داد- وشورشیان در اوائل از اسلحه های نیم سنگین استفاده میکردند ودر نتجه اراتش سوریه هم از اسلحله سنگین استفاده کردند ظرف هفته  های اول درحدود 4500 نفر کشته شدند وکم کم مردم از اطراف انها پراکنده شدند وشهرک ها خالی شد گرچه مدتی نرخ کشتار کم نبود ولی طرح های تاکتیکی شورشیان را بهم زد وانسجام انها را تا حدودی بهم زد سرح دمشق از لحاظ نظامی یک اشتباه بزرگ است وباید در اواخر پیروزی به ان مبادرت کرد ولی چون از لحاظ تبلیغات بیسار حائز اهمیت است وبریا جلب افکار عمومی وجهان  به این طرح دست زده بودند- سیاست وارتش مداوم دورغ هائی میگویند که دشمنان فریب بخورند وفقط متخصصین انهائی که اطلاعات دقیق ا از سازمانهای سطح متوسط وپائین دارنند میتوانند یک سری حدس هایی بزنند سطح بالای رهبری چگونه فکر میکرده است وانجا که اقای کامرون عصبانی میشود درست مسئله بر عکس است ودارد به ریش همه میخندند که دشمنانش پی به حقایق نبرنند بعنوان مثال درتاریخ ایران محمد شاه پدر ناصر الدین شاه یک فرد شجاع نامیده شده است درحالیکه بسیارهم ترسو است قائم  مقام فراهانی که انزمان عباس میرزا پدر بها الله با اوهمکاری میکرد این مطلب رافهمیده بود وبه اوگفته بود مواظب انگلیس باش که هرات را از ایران جدا نکنند ودارند نقشه میکشند وایان بایدلبخندی زده باشد که شما من راهنوز نشاختید وانگلیس ها مقدمتات راتهیه کردند- وهراتی گفتند میزان مالیات راتخفیف دهید ونصف انرا در هرات خرج کنید مسئله حل میشود ایشان بر عکس بدستور انگلستان کرد وبهانه را برای مردم هراتدرست کرد وهمه چیز دیگر خیمه شب بازی است ومردم که اول حرف محمد شاه راقبول میکردند خیلی تعجب کرد ند وفهمیدند قائم مقام درست میفهمید لذا ایشان به انگلستان گفت این چه کاری بود که کردید؟ گفتند مهم نیت قائم مقام رابکش اب ازاب تکان نمیخورد وکشت عباس میرزا ازترس به سفارت روسیه پناه برد- یا اغامحمدخان قاجار ادم بیسواد بدون درک نظامی البته به ایشان گفتند که باگرگین خان راه بیا وایشان فکر میبکرد خیلی مسائل نظامی میداند رفت کنار قلعه که کاری اشتباه بود حال تاکیتک این است  که بیاد نردبان انسانی درست کنید ولوهمه بمیرند وارد شهر شوید ونیم ساعت من وارد شهر باید شوم وقتیکه دید همه کشته میشوند وراهی نیست در چادر خودرا مخفی کرد ودستور باز گشت نداد- ادامه دارد

 

 

 


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99