سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-تراژدی سوریه- این مقاله با الهام گرفتن از بعضی نظریات روزنگارمستقل معروف انگلیسی اقای ": گوین – دایر": که حرف اول را درباره خاور میانه میزند- شورای امنیت سازمان ملل متحد که میبایست با دغدغه وهیچان واحساس مسئولیت شدید به حادثه سوریه التفات میکرد بدون هیچگونه شوق وذوقی بقول اقای": ویتالی چروکین":سفیر روسیه در سازمان ملل متحد اخیرا به کشورهائی که دچار بحران شدند وابر قدرتهای غرب توجه ای به انها ندارند به بحرانهای مینگرند وایشان هم اضطرابی نداشت- جناب اقای مرحوم ولدان رحمت الله علیه به حضرت ایت الله العظمی شیخ بهاالدین محلاتی رحمت الله مرجع علیه عالی قدر شیراز گفته بودند حکومت در حال تصفیه حساب با ما است وروز به روز سفت وسخت تر میشود ورانجام به نبرد کشیده خواهد شد- .یک شبه هم نمیشود جهاد رابر پا کرد بیادمقدمات انرا امورزه فراهم کنیم اجازه بدهید اسلحه وارد کنید .نیروها را اموزش بدهیم وتقسیم بندی کنیم وایشان فرموده بودند اشکالی ندارد ویک بخش کوچکی لو رفت وانها را گرفتنذ گرچه تقصیر بگردن خودشان انداختند ولی جناب ولدان رفت وخودرا معرفی کرد وتمام تقصیر رابگردن گرفت وشاه دستور اعدام ایشان صادر کرد استانداری جناب حضرتش را خواست وجریان را گفت واز ایشان راخواست که شیرزا را ارام کند اگر خواستند اقداماتی را نجام دهند ایشان فرموده بود عجب شما با ما تصفیه حساب میکنید وما بایدشهر را ارام کنیم؟ وشما دارید هرروز فشار را زیادتر میکنید وکاری هم از من ساخته نیست ودر ثانی وسایل دفاعی تهیه کردن جرم نیستاین استانداری با خاک یکسان خواهد شد- جنابق مرحوم ولدان را به حبس ابد وسپس به پانزده سال و سپس ازاد کردند وایشان مداوم میگفتند که زمان – زمان تصفیه حساب است لذا اقای چور کین ارامش خوداش را بخوبی حفظ کرد گرچه مشخص بود بر خورد غیر قابل تغیر وتوقف است ومسلم بود بدون نیروی نظامی چگونه غرب میتوانست تغیرات دلخواه خودرا درسوریه اعمال کند؟- نبیادانان را بهخاطره انکه سرانجام دست وپاچه وترس پیدا کردند سرزنش کرد چون سوریه لیبی نیست-سوریه کشوری بزرگ وبا ارتشی نیرومندکه هسته وفاداران به جناب اسد میباشد وتا اخرین لحظه ممکن همچنان وفادارا باقی خواهد ماند وحداق سی درصد جمعیت سوریه هم چنین هستند که عبارتند از علویان ومسیحیان وبعضی کردها ودروزی ها که همه انها از اینکه سنیان متعصب در صندلی رهبری نبشینند واهمه دارند- سوریه ها تجارب لبنان- تونس ومصر را دارند که تعصب اکثریت باعث شد که حقوق اقلیت ها نادیده گرفته شد- جنگ فرقه ای را بشدت شعله ور کردند وبراه انداختن وبه همین علت است که غرب در زیر چتر اکثریتوارد معرکه شد ویک اشوب وکشتار داخلی رابوجود اورد- زیر امیدانست که اقلیت ها درسوریه همیشه باهم متحد میشدند وبر علیه ارتش مداخله گر میجنگیدن وبهد همین دلیل ذبود که ارتش های بیگانه کم در سوریه مداخله کرده بودند-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99