سفارش تبلیغ
صبا

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم- نگاهی به انتخابات ونزوئلا- نظریات شخصی است—بازی انتخابات مدتها است حتی درمریکا به بازی فوتبال ودولشگر در روبروی هم قر ار گرفته است- مردمانی که به امریکا مهاجرت کردند- بر ای عیاشی نرفتند مردمانی سخت کوشش چون ایر لندی ها بودند که راه وچارهای نداشتند وبامحیطی بسیار ربرو بودند که هنوز ئهم هستند وسنت اسلحه بر ای همین منظور بوجود امده است امریکا چون بزرگ بود کنترول ان بسیار مشکل بود ودیکتاتوری به این زودی ها نمی توانست تسلط پیدا کند ولی در امریکای لاتین به خاطر جمعیت کم تسلط دیکتاتوری سریع تر انجام شد ولذا جامعهای که ژن ارامش داشت کم کم به ژن جنگجوی تبدیل شد—اوائل کناری گیری از احزاب شروع شد ولی با بدتر شدن اوضاع اقتصادی – سیاسی دوباره حسیاست به جامعه باز گشت وسئوال اساسی مطرح شد سودهای نجومی به چه نسبتی باید تقسیم شود- وفریب های مداوم این سئوال اساسی مطرح شد ایا بایدبه وفادری به احزاب شک کرذد وبقول جناب حافظ خللی دران انست ویا ما زیاده خواه شدیم وخلل در وفادری ما رخ داده است ونویسندگان داغ این نظریه را اثبات کردند که درجه تب بالاتر از39 دربوستون و45 در ونزوئلا است- .کم کم جوانانی که مردم را به تشکلات حزبی دعوت میکردند سر از سلول های زندان دراوردند- تاکتیک های نفس برکردن وبازی دراوردندرحقیقت یکنوع لجبازی با مردم است امروز امریکا لاتین به لشگر تبدیل انقلابی تبدیل شده است که چند گروهان امریکائی کاری از پیش نخواهد برد بلکه با زیر پا گذاشتن اخلاق وخودرا به نفهمی زدن وکودن بازی دراوردن وباز فوتابل احساسی درهم ریخته وستاره سازی مبتذل با کلمات بازی کردن .وداور محکوم کردن نمیشود برای همیشه ضعف را پوشش داد بخوبی نشان میدهد که ظرفیت بردن را ندارند وباید  با روشهای فیزیکی وسرکوب کردن سلطه رابدست اورند به زودی خواهد فهمید که ونزوئلا در لشگر امریکای لاتین پست حساس دخوبی پیدا خواهد کرد وبازی درخشان خوداش رابخوبی ایفا خواهد کرد وانتقاداز خود یعنی درخت رزخودرا بریدن ویان چه ربطی به امرذیکا داراد که میگوید خون ما رانریز وبقول جناب حافظ عیب اجتماعی غیر از عیب شخصی است  عیب شخصرا گفتن خلل ایجاد میکند ولی عیب اجتماعی رانگفتن سرانجام کشتی جامعه را غرق میکند 


ارسال شده در توسط علی