سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-نگرشی برمقاله اقای "ج-ج رابینسون": در روزنا مه اینترنتی":مینی وان نیوز":مالدیوکه درباره اقای دکتر احمد شهید است با هیچده کامنت بسیاز زیبای – دقیق وکوبنده کهنشان از رشدجوانان مالدیو وتاثیر گذاری جمهوری اسلامی درجهان اسلام است- اینمقاله زمانی که ایشان به مالدیوامده است تهیه شده است گرچه بحث خود بخود پیچیده وکشاف خواهد بود سعی بر ان است نقاط کلیدی بصورت اجمالی مورد کنکاش قرار گیرد- عنوان مقاله": تحقیقات بازرس ویژه سازمان ملل در اینده همچنان ادامه خواهد یافت حتی اگر ایران همکاری لازم را انجام ندهد- دکتر شهید- سازمان ملل بایدبداند با یک ایدولوژی الهی روبرواست که از قوانین بشری درحدمجاز عمل خواهد کرد فرهنگها دریک فرهنگ به ظاهر جهانی هنوز خیلی زود است حل شوند انهم فرهنگی که شعار شیک ولوکس میدهد ولی درعمل هسته منجمد ومعیوب وناقص دارد وتاثیر امریکا وانگلستان وصیهونیست در تصمیم گیری ان کاملا مشهود است که اکثر کامنت بخوبی به ان هشدار وتوجه کردند-شخصی که بعنوان بازرس ویژه سازمان ملل به ایران میاید با درحد شبه مجتهد با سواد باشد ومنصف وباتقوا وبا ایمان باشد وسازمان ملل شفافیت گذارش ایران راتغیر ندهد که بعضی کامنت ها به ان توجه کردند ودلیل انرا بر ا تطهیر امریکا وانگلستان واسرائیل لازم میدانستند وگرنه انها محکوم میشدند- انتقاد از حقوق بشر ایران بیشتر توسط امریکا وانگلستان واسرائیل انجام گرفته است- همانطور که اقایمحمد کریم عابدی نمانیده مجلس وجزو هیت حقوق بشر مجلس فرمودند اول بایدبه حساب طغیان امریسکا وانگلستان واسرائیل درحقوق بشر پرداخت وحساب انان را رسید- کشورهائی که علاوه بر طغیان درحقوق بشر دربر گیرنده جنایت جنگی هم شدند حق انکه سنخگوی حقوق بشر باشند نیستند وبا کشور های مترقی یک بازی کثیف شرم اور اتهام زنی درباره حقوق بشر رابوجود اوردند- سازمانملل یک خدمت به ایران کرده است برای سهولت درکار دفترحقوق بشر بخش ایران رابه مونیخ منتقل کرده است واز ماه مارچ امادگی خودرا به ایران اعلام کرده است نکته زیبائی که کامنت گذارها گفته اند یکی این است که اسرائیل وامریکا هر شعاری بدهند وهر استدلالی کنند همان درست است ولی هرچه ایران بگوید درست نیست بایدبر اساس معیارهای سازمان ملل وتحقیقات سازمان ملل ارزیابی شود؟؟!! درحالیکه جنایت انها گاهی از طرف خودشان بعدا اعتراف کردند!!-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99
آذر 99
دی 99
بهمن 99
اسفند 99