سفارش تبلیغ
ابزار بهینه سازی سایت
ابزار بهینه سازی سایت

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-نگاهی به سیاست اقای اوباما- جمله ای اقای :"دوکلاس اولیوانت:" مشاورسابق امنیتی ملی اقای بوش واقای اوباماددارندکه امروزه جز هیت ریسه بنیاد امریکای جدید هستند که میفرمایند-:"ما سیاست های امریکار را بوجود میاوریم با این فرض که حکمران های امریکا از ان سو استفاده خواهند کرد- اگر غیر از این فکر کنیم احمقانه است": از این نوع جملات اخیر بسیار زیاد دارد مطرح میشود- وسئوال کلیدی هم همین است چرا حالا این سئوالات ونظریات مطرح میشوند شاید دربحثی که خواهد امد سر چشمه های ان ومنشا ش تا حدودی روشن خواهد شود انشا الله-امروزه در امریکا درحقایق سیاسی ان کشور امری ساده وراحت نیست ونرم ا فزار هائی موجود است که رسیدن به حقایق کاررا مشکل میکند وحتی رسیدن به هدف راهم گمراه میسازد والبته امری جدید نیست درطول تاریخ این پدیده شوم حاکم برتاریخ بوده است بخصوص از قبل منافقین که به اوج خوداش میرسد- خداوند مناندرقران میفرماید راستگوباشید وبا راستگویان باشید ودرفقه ما هم راستگویان ولوخوارج هم باشند قابل ارزش میشوند وبرای بشر سخت است که این تضمین رابپذیرد وکه اگر راستگوباشد سرانجام بهشتی میشود بشرطی که حق ناس به گردن نداشته باشد- زمانی که حضرت سعدبن معاذ رهبر قیبله اوس از یاران صدیق پامبر اکرم صواتالله علیه واله والسلم رحلت کرد که به گردن اسلام حقی شایسته دارد پیامبر اکرم صلوالته الله علیه واله والسلم یک شال سبز به افراد دادند وفرمودند انرا دور کفن ایشان ببندیدوایان درقبر گذاشتند ونماز راه شخص شخیص پیامبر اکرم صلواته اله علیه واله والسلام خواندند وقتیکه درحال خاک ریختن بودند وپیامبر اکرم صلواته اله علیه واله والسلام سخت مراقبت میکردند ومدیریت میکردند- مادر ایشان جمله فرمود که بهشت بر تو مبارک وحلوا باد وپیامبر اکرم کمی خشمگین شدند وفرمودندقریب به این مضمون که ازکجا فمیدید که بدون هیچگونه مسئله ای وارد بهشت شد؟ هم اکنون فشار قبری بر ایشان وارد شد شیر مادارش از دماغ اش بیرون زد به خاطر انکه درخانه کمی بد اخلاق بود به نظر حقیر مادرخواست بفرماید که نماز را شماخواندید وشال شماهم که بسته شد عذاب چگونه وارد شد؟ ولی ایشان باهوش بود فهمید که حق ناس از شال هم عبور میکند بلکه از هفتاد حجاب ملکوتی عبور میکند البته بحثهای تشکیکی فراونی دارد که بجای خودمحفوظ است روکرد به اسمان که من از حق خود گذشتم وبه خانم ایشان وبچه ها امر کرد که از حق خودشان بگذرنندکه بهمین یک مسئله قضایا تمام شود- پناه بر خداوندمنان-درجامعه شناسی سیاسی اثبات میشودکه انسانها- یک خط قرمز دارند ودوم حساسیتهای خاصی که میتوانگفت قدرت تبدیل شدن به یک جریان سیاسی دارند واین امر بستگی بهعوامل مختلفی دارن سطح فرهنگ – اگاهی- ازادی و شدت ودرجه وعوامل مختلف دیگری وشایدبتوان این نتجه گرفت در زمانی وضعیت مناسب است ازهمه لحاظ وبحرانها ساده هستند عبور ازانه زیادمشکل نباشد ولی در زمانهای دیگری که بخصوص درک عمیق تر پیدا میشود تجارب بالاتری به همراه دارد میزان انها هم تغیر میکند-جناب اقای اوباما زمانی که از عراق خارج شدند فرمودن که مادیگر برای هیچ رهبر ستمکار خاورمیانه پشتبانی نخواهیم کرد ودرجنگی بعنوان جنگ وکالتی از قبل انها شرکت نمی کنیم بخصوص جنگ وکالتی که سئوال برانگیزاست ودوم ایشان از قبل فرموده بودند زندانهای که بدون قانون دادگستری اقدام میکنند وبر خلاف حقوق بشر است تعطیل میشود ولی ایشان به مراتب بدتر از زمان اقای بوش عمل شد وجمهوری خواهان هیچگونه ایر ادی نگرفتند که بتوانند خودراتبرئه کنند وگنگره تصویب شد که زندانهای سیا وارتش از لحاظ پیگیری قانونی گنگره هشداری دریافت نخواهند کرد وسه نتجه داد-1- جهان سوم حرکات خودرا تشدید کرد- دوم القاعده طرفدارنش زیادتر شدند -3 ارباب رسلنه هاشدت خودرا زیادتر کرد سازمانهای لیبرالی باهم منسجمتر ومنتقد تر شدند-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99