سفارش تبلیغ
مجله هاست ایران
مجله هاست ایران

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم- بخش سوم- ایده ال های بزرگ- جناب اقای مورتیمرا- جی- ادلر- ایده های بزرگ-در شناخت ایده های بزگ که از طریق عقل محض بدست میاید درک عمیق فرد از حقایق هستی است وتبادل اندیشه وگفتمان بافراد ذی الصلاح است وایده ها پس از مباحثات وچالشهای وگفتمان با فراد بدست میاید کلمه بزرگ ممکن است دربحث هادئی که خواهد امد افراد رادچار گیچی وحتی ناراحتی کند وروی این صفت میبایست مانور زیادی داد در غرب میگویند نویسنده بزرگ کتاب بزرگ مینویسد ودر شناخت کتاب بزرگ هم میبایست گفتمان بزرگ انجام گیرد- ایا درمورد ایده های بزر گ هم چه میبایست کرد؟ ایا درموردکلمه بزرگ درباره ایده همان روش معمول رابکار برد؟ درمورد کتاب بزرگ میدانیم میتواند یک کاربرد اصلی داشته باشد وچند ین خواص دیگر هم که قابل استفاده دارد که که رتحت همان صفت اصلی است وتوسط ان صفت اصلی کنترول میشود- من فکر میکنم من یک نظریهای که تاحدودی میتواند به این مسئله پاسخ بدهد دارا هستم که این نظریه به من کمک میکند چرا افراد در چنین کتابهائی باهم مجادله میکنند به خصوص درباره کتبی که درباره ادبیات است. که انها ر شایسته صفت بزرگ میداند- واقعیت این است که ما دارای استاندارد ها وملاک ومعیارهای بسیارمختلف هستیم که بر اساس ان درباره کتب بزرگ قضاوت میکنیم-هرکس میتواند لیست کتبی که شایسته صفت بزرگ است را بنویسدولی ما درمورد ایده ها این روش رابکار نمیبریم- فرض کنید 102 ایده بزرگ رابه افراد داده شود ممکن است بعضی ها تعداد معدودی را حذف کند وعده ای هم تعدادمعدودی را اضافه کنند- درحقیقت زمانی که فردی یک ایده را بعنوان ایده بزرگ خود معرفی میکند میخواهد ملاک ومعیارخود را مشخص کند وبه دیگر کاربردهای ان ایده معتقد است وقتیکه معیارها مشخص شد یک گفتمام وچالش مختصری هم رخ خواهد داد در طول بیست وپنج قرن گذشته تمدن غرب مداوم در باره ایده های بزرگ گفتمان وجود داشته است- وهمچنین درتمدنهای دیگر مثلا تمدنهای خاور دور گفتمان های بزرگی درباره ایده های بزرگ انجام گرفته است ود مذاهب – هندو –بودائی- کنفسیوس- تائویسیم- ایده های بزرگ انان نه نتها از هم دور وجدا هستند بکه هیچگونه ربطی به ایده های بزرگ غرب هم ندارند وهمین مسئله هم درتفکرات انان موجود است- در این مقام درتاریخ جهان هنوز یک جامعه با فرهنگ جهانی بوجود نیامده است وتالیف وترکیب یک سری ایده ها درسطح جهانی بوجود نیامده است که البته دراینده دور رخ خواهد داد-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99