سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-نیم نگاهی به حوادث اخیر امریکا- قبل از انقلاب-مدل جهان ازاد در به تعادل وارامش رسیدن متعلق به روشهای امریکائی بود که به کشورها وحکومت ها یکنوع اغتبار واقتدار وارامش ولذت وشادی میداد وبه نحوی مسائل نژادی ومذهبی وایدولوژی های مختلف را مهار میکرد وبخصوص کمونیست ها ارام میساخت ویا سرکوب میکرد ومذهب هم درپیله خوداش به حیات خوداش ادامه میداد- فیلمهای هالیوودی که بخصوص محصول صیهونیستها که جنگ سالاربود جذابیت داشت وتا حودودی جنگ طلبی اسرائیل را پوشش میداد با حرکت انقلاب درایران به نظر امریکائی ها که تصور میکردند که شکست اش قطعی است زیر ا نژادهای مختلف ومذاهب وایدلوژی های مختلف سکولار امریکائی را به نحوی میپذیرنند ولی برتری یک نژآد ویک ایدولوژی خاص را نمیپذیرنند بخصوص همسیاگان ایران وکمونیستها که جائی درحکومت نخواهند داشت- ولی حرکت امام علیه السلام یک حرکت بسیار منطقی واهل گفتمان واهل صلح وحل منطقی مسائل اقلیتها ونژادها بود وعقب نشینی کردن فرهنگ غربی که بالباس لی شروع شد وامدن کاپشن سبز که مال چین کمونیست وکره شمالی بودومانتو وتغیر نوع فیلم ها تصور میکردندایران تحمل نمیکند وچون ملتی بود سالها درصلح بود ودریک خلسه که تاحدودی موادی اهل جنگ نیست ولذا تمام فاکتور فشار راباهم وارد کردند در اوائل ض2ربهای که به ما یزدند بسیار حساب شده بود که بخودشان بر نگردد ولی کم کم مجبور شدن اختلاف نژادی که که در امریکا به زور قانون ها تحمیلی وبعضی ترفندها تا حدودی ساکت شده است مطرح کنند وچون جهان به سمت صلح میرفت وتنها جائی که جنک طلب بود اسرائیل بود لذا جامعه جهانی دیگر پذیرش ان رادنداشت لذا جنگ وارد منطقه کردند وبعد مشخص شدعلت اصلی جنگ خواست امریکا واسرائیل است وگفتمان با نژادها در جهان شروع شد وامریکا همه جا از جنگ سالاران دفاع میکرد درحایکه ملتها ضد جنگ بودند ومیبایست امریکا از استراتژیک جنگ طلبانه عقب نشینی کند ولذا جنگ نرم به نحوی سازمان داد که دیکتاتوری وضدجنگ وبدنبال صلح وحقوق بشر است درحقیقت حمله برای عقب نشینی بود گرچه درجاهای مختلفی به پیروزی رسید ولی روال جنگ طلبی همانچنان درحال تضعیف است وخیلی هم کوشید انرا دردنیا شعله ور کند بخصوص توسط اسرائیل- درحالیکه اقتص3اد بالاوپائین میشد متوجه شد که جهالن دیگر انچنان دراختیار اونیست ولذا ضربه نهائی اقتصاد را وارد کرد وتاحدودی بتواند دنیارامهار کند ومسائل داخلی امریکا درکمون نگه دارد وحال کم کم مردم امریکا حالت جنگ طلبی را نمیخواهند ومیخواهند مسائل نژآدی وایدلوژیکی بخوبی با گفتمان حل شود ولی عواملی هستند که انرا نمیپذیرنند وکشتارهای لازم راه میاندازنند وامروزی اسرائیل بخوبی شاخص جنگ طلبی واهل گفتمان نیست شمانخته شده است وبرعکس فلسطینی اهل گفتمان واهل صلح است واسر ائیل میکوشد با مسلط شدن بر رسانه ها وسینما همجنان خودرا محق جنگ طلبی بداند که ملت امریکا کم کم قدرت پذیرش انراندارند ومیخواهندملت صلح طلب باشند ولذا با اسرائیل وارد یک تضاد اشتی نا پذیر میشوند


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99