سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم- نیم نگاهی به ترور ژنرال اقای- وسام الحسن- نکته اول بسیار ایده بچه گانه ای است که ریس کا سازمانهای اطلاعاتی از ارتش وشهربانی وغیره یک فرد از طرفداران اقای حریری باشد ومیابیست نیروی های نظامی واطلاعاتی وشهربانی یا بیطرف باشند ویا طرفردارن هشت مارس متعلق به حزب الله باشند سفر های مکرر ایشان به المان وفرانسه همیشه سفرها زیاد یک مسئول عالی رتبه به کشورهای غربی خود بهترین نشان برای سر سپردگی است بخصوص که هیچگونه اطلاعاتی هم افشانشود حتی فر د عادی به شک میاندازد- عملکر دایشان بخوبی ماهیت ایشان را مشخص میککند که حزب الله توانست بسیاری از عملکرد غرب را در لبنان بدام بیاندازد درحالیکه ایشان نتوانست انجام دهد کشف چندسازمان خیابانی اسرائیل که اشوب راه میانداخت خودنشان میدهد کار اسرائیل بوده است تا موقعیت ایشان رابالاببرد وکشف که وزیر که بنفع سوریه بمب گذاری شده است بعد توسط وزیر کشور رد شده است- رسانه های بیروت نوشتند که مداوم به محض انکه نامی از سوریه برده میشود در مرز لبنان سوریه نیروهای شورشی به سمن مرز داران وروستاهای لبنانی تیراندازی میکنند وانهاهم تصادفی درجهت تیر تیراندازی میشود بنظر میرسد که مرز داران لبنانی وحشت کنند وعقب بنشینند و شورشیان بتوانند وارد مرز سوریه شوند واز انطرف تشنج که درسوریه درحل فرونشستند هست درلبنان مشتعل وزنده کنند زیرا بمب گذاری های از سال2005 تا2008 برای همه روشن شد که غرب بوده است ودلیلانهم دوامر بوده است عدم خریداسلحه از غرب وتوجه به اموزش وپروش ومسائل مالی که غرب بخوبی اعراب درجنگ فر سایشی قرارداده است که به اموزش وپروش توجه نشود زیار بعدا جوانان بی کار وبیسواد بهترین مسئله ساز داخل کشورهای اعراب میشوند ومیبایست ویرانی دراین کشورها به حد اعلا برسد وحشت مردم مداوم زیاد شودتا سرانجام بخواست غرب تسلیم شوند وکاملا باید کشورهای اسلام ی اسلحه ومحصولات خوداش را از جای دیگری غیر از غرب تهیه کند سفر های مداوم اقای حریری به فرانسه وعربستان ودردفعه اخیر فرمانده نظامی هم درخواست شده بود که بیاید بخوبی نشان میدهد که جریان عبور شورشیان به داخل سوریه میبایست طرح ریزی- به همین علت جناب اقای بشار اسد همان موقع فرمودند هرنوع تله ودام سخت وسفت متقابلا دام وتله سفت سختی برای شما خواهد بود که انرا بهانه ای برای تروراقای الحسن درست کردند که یک پیراهن عثمانی بسازند گرچه این مطلب درجای خوداش درست است- اخیرا شخصیت جدیدی بنام اقای گی گی وارد معرکه شده است که بخوبی از چهرهای سیا میباشد فردی که جمع بنی صدر ومسعودرجوی وجعفریان وازهاری وربیعی وهویدا است وجالب است به مکه دعوت شده است ایشان واقای حریری وااقای جمبلاطریس حزب باد تصمیم گرفتند باهم متحد شوند وقانون اساسی تغیر دهند که مسیحی فقط به مسیحی رای دهد ومثلا به حزب الله رای ندهد ولی اقای جمبلاط به انها رای بدهد – از بیانات اخیر بعضی سازمانهای امنیتی که ریس انها از چهارده مارس طرفداران اقای حریر است یک نکته گفته است که ما امنیت رابرای همه میخواهیم واین امر درکشوری سطح معلومات نسبت به کشور عربی بلاتر است امر عجیب نیست ومعلوم میشود شکافی سنگنی شده است که دیگر حاظر به اطاعت از غرب نیستند واقای الحسن هم به اخر خط رسیده بوده است نحو کشتن ایشان بسیار خبرنگاران رامتعجب کردکه در زمانی که ان میدان باید دراوج شلوغی باشد کسی نبوده است بچه مدارس زیادی وکارگران زیادی میبایست درپنچ دقیقه به سه انجارا سوزانداز کنند وهفتاد کلیو دینامیت فقطسه نفر کشته داده است وانهم دقیقا ماشین ایشان را تیکه تیکه کردهاست وتظهارات مردم درمقابل سازمانهای امنیتی نشانه همین امر است ومیابیست درامر سیاست با شانس وخوشبینی بیجهت روند ی که سرانجام ان بازندگی خواهد بود معنا ندارد


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99