سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم- گروه فشار گروه فشار- بخش دوم-جناب حضرت همسایه رحمت الله علیه نزدیک ی های انقلاب روزی صبح درب منزل رادیدند وکمی هم خشمگین بودند- فرمودند که شایعه شده است که دربوشهر یک طرفدار امام خمینی رحمت الله جمعیتی که تعدادانها معلوم نیت چرا درساحل جمع شدن ویک دفعه بحث سیاسی در گیر میشود وهمگی میگویند به امام خمینی میپوندیم و.یا به شاه میپویندیم یکی مخالف انهارا به رگبار میبندند وهردو گروه امروز سخت دارند طرف مقابل عامل ان میدانند ودرضمن گروه منافقن ونیروی ها رژیم به نفع شاه عمل میکند وچند تا ازخانم های تلفنچی مخابرات باانهاهم همکاری میکنند- رژیم تا دوماه هیچ خبری نداد ومن از بیانات ایشان بخوبی فهمیدم کاسه ای زیر نیم کاسه است که به نفع شاه است وسپس ایشان فرمودند دکه من به بوشهر میروم تا حقیقت را تشخصیصدعم واهالی محترم بوشهر در شیراز سخت وحشت کردند وهمگی راهی بوشهر شدند سعی کن اگر ملاقات باانها کردی انها را ارام کن قضیه اتفاق محال بود همچین سنتی دربوشهر نبود که درکنار ساحل جمعیت عظیمی جمع شوند وعلتی هم وجود نداشت که انرا توجیه کند درهمان زمان یکی از بچه های گروه تبریز بود وایشان هم همین موضوع را ازچند منبع شنیده بود ومن ساعت ده بیرون امدم وافراد دوبدو توی پیاده رو ایستاده بودند وهمین موضوع رابیان میکردند- پیادروی روبروی مادر فرماندار که خانه اش درهمان حوالی بود که حالت خانمهای مفتش سابق را داشت پیش ایشان رفتم وجریان را پرسیدم چشمان عقربی خودرا تیز کرد – گفت امام خمینیرحت الله علیه اخیراشاه راغیر قانونی اعلام کرده است وفرمودندکار ینکنید که من دستور جهاد راصادر کن این اولین دستور جهاد است وامام رحمت الله علیه به هیچکس جز اخوند رحم نمیکند وتا دیر نشده بر گردید-من بخوبی فهمیدم از غیر قانونی بودن رژیم وجهاد بشدت ترسیدند ومیخواهند تهدید راتبدیل به فرصت کنند مدتی طول کشید تا بچه ها ی مسلمان سعی کردند بیخودنگویئد رژیم گشته است وکار رژیم است مردم از دوطرف بری میشوند واز اینکه رژیم مسئله رااعلام نمیکند همه درهاج واج بودن وتفاسیر مختلف بود بهترین استدلال این بود که شبکه بی –بی- سی چیزی نگفته است ولی عدهای این استدلال راقبول نداشتند تا بعد از دوماه دروغ بودن ان اشکار شد ورژیم در یک روزنامه درداخل صفحه دریک قاب یک سانت درچهار سانت نوشت واقعه وحادثه بوشهر تکذیب میشود وهیچ شرحی نداد- بحثی درباره منافقین بکنیم- علت پیشرفت ما عدم شناخت ما ازاین گروهک نبود بلکه امام راحل باشگفتی تمام وشناخت کامل چون پیامر اکرم صلواتهالله علیه والهوالسلم عمل کرد نزدیک انقلاب انها بچهای مسلمان را که باانها موافق نبودندسربه نیست میکردند عده ای پذیرفتند که بعد از انقلاب عذر انها را خواستند واین بنده های خدا نارحت هستند که چناچه می بودند قدرت شکستن اسطوره مسعود رجوی شاید داشتند رجوی از الگوهای غربی موردتوجه جوانان استفاده کرد مانند اقای چه گوارا- کاسترو- ومانند ان ومتاسفانه کتاب های زیادی درغرب درباره انها نوشته است که خیلی صیقل خورده وفلسفی وانقلابی وجاسوز است وما میبایست الگوهای اسلامی را جای گرین میکردیم مانند خودحضرت امیرعلیه السلام – وامام حسین لیه السلام جناب مختار رحمت الله علیه وحضزت زید رحمت دالله علیه وحضرت یحیی رحمت اله علیه ودیگران ونکردیم گرچه این اخطار داده شد وعلنی وضمنی از انها تعریف شد وانها ان کتب راترجمه میکردند ونقد های دقیق غرب را درباره انها را اثری نمیداند وبخش از تمدن اسلامی درپشت ابر بود وایانان توانستند این اسطورهای غرب جا بی اندازنند ولی سنت اسلامی درایران صیقل خورده وپالایش شده ومحبوب بود ومسلما جوهر خودرا نشان میداد کنده درطوفان تکان نمیخورد وان شاخه است که درطوفان میشکند کنده باقی میاند میتناو برای مدتی یک ایدولوژی ویا ایده محوری چون عروسک چینی کرد وخیلی زود شکننده گی اش مشخص میشود وامروزه اقایان مانند سربازان مزدور امریکائی در افغانستان که نه شناختی از اسلام دارند ونه دشمنی بامردم انجادارند امدهاند که مدتی بچنگند بریا پیچ سال اگر مردند خانواده انها به امریکا برود وپول کلان بگیرد واگر هم زنده کمانند که خودشان هم به امریکا برونند درست مانند انها میخواهند در سوریه بجگنند که هیچگاه امیدی که ایدولوژی اقایان را سوریه ویا امریکا بپذیرد وجودندارد وانهائی که مخارج وهزینه انها متقبل شدند اهداف دیگری دارنند-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99