سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-نیم نگاهی به علت بستن ومتوقف کردن کانال پرس تی وی ایران مقدمتا نگاهی به بعضی پیام ها که دراین باره داده شده است- یک علت اساسی برای موسسه افکام مسئول پروانه دادن به کانال هائی که درانگلستان شعبه دارند وامنند پرس تی وی ایران – اقای مازیار بهاری خبرنگارر مجله نیوز ویک وخبر گزاری –سی ان ان امریکا هردو سخت طرفدار اسرائیل هستند سی – دان ان-چندی پیش یک خبرنگار خوداش رابه علت انکه طرفدار ایران است واخبار رابه نفع ایران تحریف؟؟ میکند اخراج کرد- واب ازاب تکان نخورد؟؟- فردی مینویسد چقدر ( خبر گذارایهای غرب) باید ایشان خبر دروغ بگوید تا ان حوادث مناسب شما باشد؟؟ که بعد درباره ایشان متذکر خواهم شد مختصرا ایشان به نفع گروه سبز فقط مطلب مینوشته است وسعی میکرده است که نشان دهد که ایران در حالت شورش قراردارد همانطور که امریکا تشخیص میدهد که فلان استاد در کشور چک جزوالقاعده است ونقشه ترور ریس جهمور امریکارادارد وبعد میگویند اشتباه کردیم ولی سازمان اطلاعاتی ماهم درست تشخیص میدهد- - دیگر یمینویسد در اهواز سه عرب دستگیر شدند کها ز غرب وبعضی کشورهای عربی در پرس تی وی اعتراف کردند که دستور وپول گرفتن وغرب از افشای این نوع مطالب ناراحت است ونیخواهد درضمن جنایات خوداش رابرای ملتاش ودیگران در پرس تی وی افشا شود وانها را دروغ میداند اولا اگر ایران عامل غرب را کشف نکند عجیب است وانز مان چه فرقی با رژیم سابق دارد- بعد اشاره میکندهرزمان ایران به بی بی سی انتقاد میکند بلافاصله برچسب غیر دمکراتیک میخورد وفقدان ازادی سر میدهد واین عدم ازادی در ایران رابه مذهب اسلام وملا های خشن نسبت میدهد وسانسور درایران سانسور ازنوع بلع اژدها نامیده است – درحالیکه در غرب به سیاستمدران حقه بازی علمی( نتوانند مچ بگیرنند که درایران تست دوار مشهور است) وتمرین زیاد میکنند وتعلیمات خوبی دارند- ما حق داریم که تبلیغاتبر علیه دحکومت خودرا بشنویم- ولی شما اجازه این امر ا به ما نمیدهید – شما در لفظ میگویئد ازادی ودر عمل  انراغیر قانونی میدانید- شما اشکال کوچکی ئرا درپرس تی وی بیان میکند ولی اشکالی که در دکانال ساکای است نادیده میگرید وبه کار ان خاتمه نمیدهید- در نتجه حکومت انگلستان از جنایات خوداش در انگلستان ودنیا وحشت دارد ودقیقا هم همینطور است- مسلما حکام عربستان از اقای کامرون تعلیم گرفتن چگونه تنفر ایجاد کنند وهم به راحتی در قدرت بمانند وتنها تیره خاندان حکومت درعربستان حق صحبت دارند وازادی بیان فقط مخصوص انها است وبس- فرد دیگر چناچه پرس تی وی درقضاوت با اقای مازیاربهاری ضعیف عمل کرده است بسیاری از کانالهای انگلستان غلط فاحش داشتند- شخص دیگر مینویسد – بمباران دفاتر رسانهای ایران وعربی دراسرائیل در حقیقت حقایق بمب باران ومجروح شدند ومفهوم ان جنگ را گفتند باچشمانی که نمیبیند-دیگری مینویسد- درحقیقت غرب امروزه ایجاد یک جنگ روانثی را با ایران شروع حکرده است- درحالیکه حکومت ایران تا امروز صبور وازاد منش بوده است- این نحوه خاموش کردن گفتمان ها کار گروه اژدها هستند- وشاهد بر این مدعا است که مادر درمهد دمکراسی زندگانی نمیکنیم- جائی که دران ازادی جریان اطلاعات هیچگونه تعصب وحمایتی ندارد ومورد دفاع نیست- این چگونه دلیل ای است که به کانال پرس تی وی گفته شده است که اجازه نامه شعبه لندن را به تهران منتقل کن؟؟- یعنی مابایدسانسور رسانه ها داشته باشیم وپایان درک حقایق است- ودیگری- غرب تحریم وتوقیف نفت ایران را صادر کرد وسپس بستن بانک مرکزی ایران راداد که بمثابه اعلام جنگ تمام عیار است وحزب سوسیالیست بینالملل= ای – اس- حرکات اش واقدامتش نشانه جنگ بود وانهم یک جنک تمام عیار انگاه مسئله توقیف کانال پرس تی وی چنان کار بزرگی به نظر نیماید- ودیگری علت توقیف پرس تی وی برای ان است که خبر مخصوصدیکتاتور ها باشد- دیگری چون جریمه نداده است-ودیگر ی خبر گذاری عزیز شما الجزیره با اعضای القاعده ( که بر علیه دغرب صحبت میکردند) وپیام های اسمه بن لادن را پخش میکرد ولی متوقف نشد شما دارای دواستاندارد هستید- این پیام ها تعدادمحدودی از هزاران پیام است-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99