سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-بخش دوم گفتمانی بابرادران حزب توده-جناب اقای کیاننوری درمصاحبه چهار نفر –وقتیکه از ایشان سئوال امید شما راه حل اقتصادی ایران چی میدانید- فرمودند که تمام پول های بانکها بین مردم تقسیم کنید- و فرمودند کارخانجات چطور بچرخد؟ ایشان فرمودن انها ملی کنید- باز فرمودندپول کارخانجات از ازکجا بیاید فرمودندپول چاپ کنید وباز فرمودند پشتوانه این پول چیست ؟؟ فرمودن دپشتوانه نمیخواهد کار پشتوانه است وبرای محکم کردن فرمودند المان مانجای ایشان بودم ده کشور غربی رابرای محکم کردن اسم میبردم؟ واقع تعجب کردم ومیدانستم روسها عقب نیستند وایشان خوب مطلب را میداند فقط برای شعار دادن وفریب دادن این بیان میکند درانگلستان مداوم روی اقتصاد ومسئله پول خصوصا محشری درتلویزیون بود بطوریکه یک دانشجوی ایرانی در سطح دکتری میکانیک میفرمودند من از ریاضیات وبحث ها هیچ چیز نمی فهم سر کلاس من در دانشگاه لندن بچه ها از استاد سئوال کردن که ایا مسئله پول اینقدر پیچیده است ایان فرمودند پیچیده است ولی نه اینقدر اینها میخواهند هم اهمیت پول رامطرح کنند وهم دانشجویان ممتاز را به سمت جلب خود جلب کنند ولی پول نمیتواند اوهامی وخیالبافی ورویائی باشد مولفه های زیادی دارد که بیاد عینی واقعی ومنطقی باشد همان مطلبی قران میرماید خداوندذ همه چیز را به اندازه ودریک سیستم قرارداد واین سیستمی برایانکه درک کنید به کتب استادشهید ایتالله معزز مرتضی مطهری رحمتاله علیه مراجعه کیند وبقول انگلیسی ها کشتی اگر نوک اش درست نباشد کشتی غرق میشود واگرعقب اش درست نباشد به مقصد نمیرسد یعنی سیستمی بایدنگاه نکرد ولی انگلیسی عمل نکردند تمام شرکت هار معظم ساختند وقتیکه به روغن سوزی افتاد تنها راه حل استعمار بود – امریکائی گفته بودند که مداوم روسها راعصبی کنیند ومداوم بگوئیئدارند متمایل به راست میشوند برای انکه پشت دیوار اهنین بکانند وبه جهان سوم وجهان ازاد واردنشوند چون میدانستند نابود میشوند وانها هم مالنند المان عاقبت به سیم اخر زدند ولولو خر خره تکمیل شد ونمیتوانستند این پاردوکس را ویا دیاکاتیک را حل کنند و جالب انکه خود را انقلابی تر از بورژوازی میدانستند راه تنبلی وکم کاری را به ملت روسیه تحمیل کردند که درتاریخ روسیه نمونه نداشت حال این بحث بمانید که بورژوازی چقدر کار کرد- ژاپن مورد توجه قرار بدهیدهوش انها از روسیه وچین پائین تر است ولی درعمل ده برابر روسیه وبیست برابر چین است علت انهم کارواستفاده از دنیای ازاد است بچه ها میگفتند که استادما در رشته میکانیک در دانشگاه لندن فرمودند تاساعت یازده شب کا ردانشگاهی دارم ومابقیه کارتحقیقاتی برای دولت- وتمام امکانات برای من دولت فراهم کرده است- اما المان پس از جنگ مجبور بودن برای پول المان اعتباری مجاز یدرست کنند وکارخانه مشهور کروپ که یک ذوب اهن فولاد ساز درجهان اول بود وامروزه ورشکسته است بعنوان پشتوانه پذیرفتند وبه پول مارک را بیست پنچ تومان قرار دادند ومانند مهریه کی داده وکی گرفته تا راه برانها هموار شد- مسئله دیالکتیک که چه مزخرفاتی ایشان فرمودند وجالب انکه گفتند که شما از مجلس روسیه درخواست درست بودن دیالکتیک بپرسید وبقل استادانگلیسی من اگر دیاکتیک درست بود خداوندمنان شیطان رارجم نمی کرد درست بودن دیاکتیک همانطور که فیسوفان ما گفتند به نحوی خاص در ذهن رخ میدهد-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99
آذر 99
دی 99